Under kvartalet annonserades, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma, en transaktion som sammanfattningsvis innebär att Effnetplattformen AB (publ) blir ett fastighetsbolag och kommer att byta namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), hädanefter ”SBB”. Den nuvarande verksamheten bestående av teknikrörelsen i Effnet AB samt plattformsverksamheten och investeringarna i Animated Games Sweden AB och Axxonen Properties AB, delas ut till aktieägarna i ett nytt bolag genom tillämpning av Lex Asea. Det nya bolaget kommeratt ansöka om notering på Nasdaq First North.

Koncernens omsättning för helåret uppgick till MSEK 9,6 (11,0) eller SEK1,32 (1,60) per aktie.

Rörelseresultatet för helåret var MSEK 2,9 (5,9). Nettoresultatet uppgick till MSEK 2,4 (4,9) eller SEK 0,33 (0,71) per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till MSEK 0,5 (3,3) eller SEK 0,07 (0,48) per aktie.

Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till MSEK 22,6 (35,8) vilket motsvarar SEK 3,12 (4,95) per aktie.

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 37,0 (35,0) eller SEK5,12 (4,84) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 94 (93) procent.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas på bolagets stamaktier.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Efter kvartalets slut hölls en extra bolagsstämma som beslutade att godkänna förvärvet av de tre fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB samt namnbytet till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Stämman beslutade också om utdelning av aktierna i dotterbolaget Effnetplattformen Dividend AB som förvärvat Effnetplattformen AB:s nuvarande verksamhet och investeringarna i Animated Games Sweden AB och Axxonen Properties AB.

Effnetplattformen Dividend AB noterades på Nasdaq First North den 23 januari 2017.

Läs rapporten i sin helhet på

www.effnetplattformen.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]