DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SSM HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENT.

SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 17 februari 2020 att styrelsen för SSM beslutat om en företrädesemission, villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma den 11 mars 2020 (”Företrädesemissionen”). Styrelsen för SSM har idag, den 21 februari 2020, beslutat att flytta extra bolagsstämman till den 17 mars 2020 och senarelägga Företrädesemissionen med cirka en vecka. Det innebär att kallelsen till extra bolagsstämman den 11 mars 2020 återkallas och att en ny kallelse kommer att utfärdas till en extra bolagsstämma att hållas den 17 mars 2020. Dagordningen vid extra bolagsstämman den 17 mars 2020 kommer att vara identisk med den som återfinns i kallelsen till den återkallade stämman. Den enda förändringen är att tidplanen för Företrädesemissionen senareläggs cirka en vecka.
 

Den nya, indikativa tidplanen för Företrädesemissionen

Omkring den 11 mars 2020 Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive teckningskurs och teckningsrelation
17 mars 2020 Extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen
17 mars 2020 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
17 mars 2020 Sista dag för handel inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
18 mars 2020 Första dag för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
19 mars 2020

 

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare vilka är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
 
23 mars – 2 april 2020 Handel i teckningsrätter
23 mars – 6 april 2020 Teckningsperiod
Omkring den 8 april 2020 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

      
Övriga punkter på dagordningen vid extra bolagsstämma den 17 mars 2020
De närståendetransaktioner som SSM offentliggjorde den 17 februari 2020, villkorade av godkännande vid extra bolagsstämma, kommer att behandlas på extra bolagsstämman den 17 mars 2020. Detsamma gäller styrelsens förslag till emissionsbemyndigande som också offentliggjordes den 17 februari 2020.

Kallelse till extra bolagsstämma den 17 mars 2020
Kallelsen till extra bolagsstämma den 17 mars 2020 kommer att offentliggöras inom kort.

Viktig information om LEI och NID vid teckning utan stöd av teckningsrätter
Enligt MiFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod
för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna nya aktier i Bolaget utan stöd av teckningsrätter. Observera att det är aktietecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att Mangold Fondkommission kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls.

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet: www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations

För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE”
följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Tänk på att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på ditt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av teckningsrätter.

    
För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)761-65 17 71

   
Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i SSM. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SSM kommer endast att ske genom det prospekt som SSM beräknar offentliggöra omkring den 17 mars 2020. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.