På begäran av SSM Holding AB (publ) (”SSM”) kallar agenten till möte med obligationsinnehavare genom skriftligt förfarande för att besluta om villkorsändring gällande bolagets utestående obligationslån. Villkorsändringen omfattar bland annat en förlängning av obligationslånet med två år, halvårsvisa amorteringar till en överenskommen kurs samt att aktieutdelning inte sker innan obligationslånet är återbetalat.

SSM tillkännagav den 13 december 2019 att bolaget hade nått en överenskommelse med en majoritet av obligationsinnehavare till bolagets utestående obligationer om maximalt 700,0 MSEK (varav 400,0 MSEK är utestående och där SSM är innehavare av obligationer om 31,0 MSEK) med förfallodag i maj 2020 (ISIN SE0008040893) (”Obligationerna”).

På begäran av SSM kallar agenten idag till ett möte med alla obligationsinnehavare (”Obligationsinnehavarna”) genom ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att besluta om ändring av villkoren för Obligationerna.

Av kallelsen framgår att villkoren för Obligationerna kommer ändras innebärande bland annat att obligationslånet förlängs till 2022 med oförändrad ränta, amortering om 100,0 MSEK kommer genomföras senast i maj 2020, halvårsvisa amorteringar av ett belopp om minst 75,0 MSEK till en överenskommen kurs kommer ske med start i november 2020, att utdelning eller andra värdeöverföringar till bolagets aktieägare fram tills dess att obligationslånet är återbetalat inte kommer vara tillåtet, att SSM ska ställa viss säkerhet till Obligationsinnehavarna, att tillse att hålla likvida medel tillgängliga inför varje amortering samt slutbetalning av Obligationerna, att inte annullera några Obligationer vilka hålls av SSM samt att villkoren avseende påbörjan av nya projekt justeras.

Enbart Obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare av Obligationerna i Euroclear Sweden AB:s skuldbok per avstämningsdagen den 10 februari 2020 är berättigade att rösta i det Skriftliga Förfarandet.

För att villkorsändringarna ska godkännas vid det Skriftliga Förfarandet behöver ett kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet uppnås och en majoritet om åtminstone 75 procent av det justerade nominella belopp för vilka Obligationsinnehavare röstar i det Skriftliga Förfarandet för villkorsändringarna. Resultatet i det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras omkring den 21 februari 2020, vilket är sista dagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet.

Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, innehållande kompletta beslutsförslag och röstningsinstruktioner, kommer att finnas tillgänglig på SSM:s webbplats (ssmlivinggroup.com) och kommer idag att skickas ut till sådana direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationerna som per den 3 februari 2020 fanns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB. Varje individ eller företag vars Obligationer innehas av en förvaltare måste kontakta förvaltaren för att kunna delta i det Skriftliga Förfarandet.

För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på [email protected] eller +46 8 783 79 00.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM utvecklar och erbjuder ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i december 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholms huvudlista den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com