På begäran av SSM Holding AB (publ) (”SSM”) kallar agenten till ett möte med obligationsinnehavarna genom skriftligt förfarande för att besluta om ändring av projektundantaget i obligationsvillkoren. Syftet med justeringen är att möjliggöra för SSM att produktionsstarta projekt baserat på hela projektportföljens aggregerade försäljningsgrad, vilket idag sker baserat på det enskilda projektets försäljningsgrad. Övriga obligationsvillkor är oförändrade. Vid utgången av första kvartalet 2018 uppgick SSMs försäljningsgrad i pågående produktion till 96,4 procent.

På begäran av SSM kallar agenten idag till ett möte med obligationsinnehavarna (”Obligationsinnehavarna”) genom ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att besluta om ändring av villkoren för SSMs utestående obligationer (”Obligationsvillkoren”) om maximalt 700 miljoner kronor (varav 400 miljoner är utestående) med ISIN SE0008040893 (”Obligationerna”).

Av kallelsen kommer det att framgå att Obligationsvillkorens projektundantag föreslås att justeras. Syftet med justeringen är att möjliggöra för SSM att starta produktionen av projekt under förutsättning att försäljnings-graden för SSMs samtliga bostäder under produktion uppgår till minst 60 procent (”Förslaget”). Om SSM inte uppnår denna nivå ska SSM fortsatt ha möjlighet att starta produktionen av projekt under förutsättning att bindande förhandsavtal har ingåtts avseende minst 50 procent av samtliga bostadsrätter i det relevanta projektet.

Bakgrunden till Förslaget är att utöka SSMs möjligheter att påbörja produktionen av enskilda bostadsprojekt till en initialt lägre försäljningsgrad, för att därefter successivt fortsätta med försäljningen under projektens produktionstid. SSM avser dock alltjämt att bibehålla en hög nivå av tecknande förhands- och upplåtelseavtal på en aggregerad nivå. SSM bedömer att Förslaget gagnar såväl SSM och dess aktieägare som Obligations-innehavarna och är motiverat av rent kommersiella skäl. SSMs försäljningsgrad av bostäder i pågående produktion är på en marknadsledande nivå och uppgick i slutet av det första kvartalet till 96,4 procent.

Enbart Obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare av Obligationer i Euroclear Sweden AB:s skuldbok per avstämningsdagen den 13 juni 2018 är berättigade att rösta i det Skriftliga Förfarandet. Förutsatt att Förslaget godkänns av en tillräcklig majoritet kommer alla Obligationsinnehavare som röstar för Förslaget att erhålla en samtyckespremie motsvarande 0,25 procent av det nominella belopp per Obligation som Obligationsinnehavaren röstar för Förslaget med. 

För att Förslaget ska godkännas vid det Skriftliga Förfarandet behöver ett kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet att uppnås och en majoritet om åtminstone 75 procent av det justerade nominella belopp för vilka Obligationsinnehavare röstar i det Skriftliga Förfarandet för Förslaget. SSM har redan erhållit åtaganden om att rösta för Förslaget från de största Obligationsinnehavarna (däribland Spiltan Fonder), vilka tillsammans representerar cirka 37 procent av det justerade nominella beloppet. Resultatet i det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras omkring den 20 juni 2018, vilket är sista dag för röstning i det Skriftliga Förfarandet.

Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, innehållande kompletta beslutsförslag och röstningsinstruktioner, kommer att finnas tillgänglig på SSMs webbplats (www.ssmlivinggroup.com) och kommer idag att skickas ut till sådana direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationer som per den 30 maj 2018 fanns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB. Varje individ eller företag vars Obligationer innehas av en förvaltare måste kontakta förvaltaren för att kunna delta i det Skriftliga Förfarandet.

För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på [email protected] eller +46 8 783 79 00.

 
För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected] 

www.ssmlivinggroup.com

 
Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i maj 2018 finns cirka 6 700 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.