På begäran av SSM Holding AB (”SSM”) kallar agenten till möte med obligationsinnehavare genom skriftligt förfarande för att besluta om villkorsändring gällande bolagets utestående obligationslån. Syftet med justeringen är att möjliggöra för SSM att notera bolagets utestående obligationslån vid Nasdaq First North.

På begäran av SSM kallar agenten idag till ett möte med alla obligationsinnehavare (”Obligationsinnehavarna”) genom ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att besluta om ändring av villkoren för SSMs utestående obligationer om maximalt 700,0 MSEK (varav 300,0 MSEK är utestående och där SSM är innehavare av obligationer motsvarande 23,2 MSEK) med förfallodag i maj 2022 (ISIN SE0008040893) (”Obligationerna”).

Av kallelsen framgår det att SSM söker Obligationsinnehavarnas godkännande till vissa ändringar i villkoren för Obligationerna i syfte att möjliggöra för SSM att notera Obligationerna vid Nasdaq First North (”Förslaget”). Villkoren för Obligationerna är i övrigt oförändrade.

Bakgrunden till Förslaget är att Obligationerna enligt villkoren ska vara noterade vid en reglerad marknad och till följd av ett tekniskt misstag har SSM informerats om att Obligationerna har avnoterats från
Nasdaq Stockholm i strid med villkoren. Till följd av avnoteringen efterlever SSM inte villkoren för Obligationerna och ett Event of Default (såsom definierat i villkoren) kommer att uppstå och vara utestående per den 23 oktober 2020 till dess att Obligationerna är noterade vid en reglerad marknad eller till dess att ett godkännande av det Skriftliga Förfarandet har effektuerats. SSM har av denna orsak efterfrågat att sådant Event of Default (såsom definierat i villkoren) vilket kan uppstå per den 23 oktober 2020 till följd av avnotering efterges till dess att det Skriftliga Förfarandet har avslutats. SSM avser att omgående initiera arbetet med en notering vid Nasdaq First North.

Enbart Obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare av Obligationerna i Euroclear Sweden AB:s skuldbok per avstämningsdagen den 15 oktober 2020 är berättigade att rösta i det Skriftliga Förfarandet.

För att villkorsändringarna ska godkännas vid det Skriftliga Förfarandet behöver ett kvorum om minst
50 procent av det justerade nominella beloppet att uppnås och en majoritet om åtminstone 75 procent
av det justerade nominella belopp för vilka Obligationsinnehavare röstar i det Skriftliga Förfarandet för villkorsändringarna. Resultatet i det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras omkring den
28 oktober 2020, vilket är sista dagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet.

Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet, innehållande kompletta beslutsförslag och röstningsinstruktioner, kommer att finnas tillgänglig på SSMs webbplats (ssmlivinggroup.com) och kommer idag att skickas ut
till sådana direktregistrerade ägare och förvaltare av Obligationerna som per den 8 oktober 2020 fanns upptagna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB. Varje individ eller företag vars Obligationer innehas av en förvaltare måste kontakta förvaltaren för att kunna delta i det Skriftliga Förfarandet.

För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på [email protected] eller +46 8 783 79 00.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)    
SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 30 juni 2020 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com