SSM köper tillbaka JV-projekten Järla Station och Metronomen från Partners Group. Tillträde till projektbolagen beräknas ske senast under Q2 2021 och bedöms påverka SSMs kassaflöde med -23,4 MSEK i samband med tillträde. En redovisningsmässig resultateffekt om -16,8 MSEK bedöms belasta Q4 2020.

SSM etablerade Q3 2017 ett finansiellt JV-samarbete rörande projekten Järla Station, Metronomen och Tellus Towers med Partners Group. Samarbetet initierades i syfte att säkra finansiering för projektens genomförande och baserades på en planerad genomförandetid om fem år från avtalsdatum.

Bostadsrättsprojektet Metronomen vid Telefonplan med 188 bostäder är inom kort färdigställt och detaljplanen för projektet Järla Station med estimerade 159 byggrätter har skjutits på framtiden. Till följd av SSMs förbättrade finansiella stabilitet och projektens status väljer SSM att köpa tillbaka projekten och driver dem i egen regi fram
till färdigställande.

Projekt Tellus Towers kvarstår i JV med Partners Group, men avsikten är att under 2021 hitta en annan ägarstruktur även för detta projekt varefter JV-samarbetet med Partners Group därefter kommer att upphöra.

– Stadsutveckling präglas av långa ledtider med en inbyggd osäkerhet, vilket inte alltid stämmer överens med investeringshorisonten för finansiella aktörer med investeringsfonder. SSM har idag en förbättrad finansiell ställning och stark ägarbas, vilket ger bolaget ökad möjlighet att utveckla projekt i egen regi framöver, säger Mattias Lundgren, koncernchef & VD SSM.

Återköpen av projekten innebär att SSM erlägger köpeskilling motsvarande investerat belopp i projekt Järla Station och bedömd framtida projektvinst för Metronomen. Tillträde beräknas ske senast under Q2 2021 och påverkar SSMs kassaflöde vid tillträde med -23,4 MSEK samtidigt som en negativ redovisningsmässig resultateffekt om -16,8 MSEK bedöms belasta Q4 2020.
 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 kl 19:45 CET.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson          
Kommunikations- och IR-chef                                       
E-post:
[email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71                  

 

Om SSM Holding AB               
SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 30 september 2020 finns cirka 4 300 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com