Stockholm, den 29 april 2016. SSM Holding AB (publ) meddelar att bolaget påkallar förtidsinlösen i sin helhet av bolagets utestående obligationslån om 200 miljoner kronor och emitterar ett fyraårigt säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor med förfall den 9 maj 2020.

SSM har påkallat förtidsinlösen (s.k. “Voluntary Total Redemption” enligt obligationsvillkoren) av bolagets utestående seniora säkerställda obligationslån med ett rambelopp om 200 miljoner kronor, 2013/2017, ISIN SE0005567955 (“Utestående Obligationer”) i sin helhet, vilket har meddelats samtliga innehavare av Utestående Obligationer.

Förtidsinlösen kommer att ske den 2 juni 2016. Det totala utestående beloppet under Utestående Obligationer uppgår till 200 miljoner kronor. Utestående Obligationer kommer att lösas in till ett belopp om 104 procent av det nominella värdet (dvs. 1 040 000 kronor per Utestående Obligation, beräknat på ett nominellt värde om 1 miljon kronor) tillsammans med upplupen obetald ränta (s.k. “Call Option Amount” enligt obligationsvillkoren). 

Call Option Amount kommer att utbetalas till obligationsinnehavare som på avstämningsdagen den 26 maj 2016 är registrerade som innehavare av Utestående Obligationer. I samband med inlösen kommer Utestående Obligationer att avnoteras från företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.

Påkallandet av förtidsinlösen är oåterkalleligt och lyder under svensk rätt.

ABG Sundal Collier AB har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

SSM offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 16.15 den 29 april 2016.

För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199