SSMs års- och hållbarhetsredovisning för 2017 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats.  

Års- och hållbarhetsredovisning 2017, som beskriver SSMs verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns tillgänglig på www.ssmlivinggroup.com.

– Utifrån vår nischade marknadsposition inom smarta och prisvärda bostäder har vi under året fortsatt att stärka bolagets konkurrenskraft, både i form av byggrätter, kunderbjudande och nya projekt samt finansiell förmåga. Vi är därmed väl rustade för såväl kortsiktiga utmaningar som att långsiktigt dra nytta av marknadens goda underliggande efterfrågan, säger Mattias Roos, VD & koncernchef SSM.

En engelsk översättning av årsredovisningen kommer att publiceras den 30 april 2018.
Tryckta årsredovisningar på svenska och engelska kan beställas via [email protected].

Årsredovisning 2017 innehåller justerad information om nettoomsättning i JV mot tidigare publicerad information i bokslutskommuniké samt Q3-rapport för 2017

En korrigering har gjorts av utfallssiffror för nettoomsättning JV i bokslutskommuniké 2017 och Q3-rapporten för 2017. Korrigeringen medför ingen resultateffekt i aktuellt JV och påverkar således inte redovisad resultat- eller kapitalandel i SSM-koncernen. Förändringen får till följd att nyckeltalet nettomsättning JV har justerats i Q3-rapporten samt bokslutskommunikén för 2017. I Q3-rapporten för 2017 har även Not 6 justerats vad gäller nettoomsättning och kostnad för produktion och förvaltning. Korrigerad Q3-rapport 2017, bokslutskommuniké 2017 samt avstämning av alternativa nyckeltal återfinns på www.ssmlivinggroup.com.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 17:15 CET. 


För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: + 46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]
@anncharlotteSSM

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i mars 2018 finns cirka 7 000 byggrätter i bolagets projektportfölj.
SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com