SSM Holding AB (publ) har, som ett led i att trygga bolagets långsiktiga lånefinansering, tecknat ett tvåårigt låneavtal om 114 MSEK avseende refinansiering av bolagets samtliga fastighetskrediter. Sedan tidigare har SSM även nått en villkorad överenskommelse med en majoritet av bolagets obligationsägare om en tvåårig förlängning av bolagets obligationslån som förfaller i maj 2020. Arbetet med refinansiering av fastighetskrediter och obligationslån belastar fjärde  kvartalet 2019 med kostnader av engångskaraktär uppgående till cirka 14 MSEK.

SSM har under 2019 vidtagit åtgärder för att trygga bolagets långsiktiga finansering samt införa ett mer balanserat finansiellt risktagande i bolagets affärsmodell. Utöver det egna kapitalet använder sig bolaget i dagsläget huvudsakligen av två externa finanseringskällor i form av obligationslån och lån från kreditinstitut.

Den 13 december 2019 kommunicerade SSM att bolaget har nått en överenskommelse med en majoritet av obligationsägare till bolagets utestående obligationslån. Överenskommelsen, som är villkorad, innebär att obligationslånet förlängs till 2022, dvs i två år, med oförändrad ränta. Bolaget avser att påbörja ett skriftligt förfarande under Q1 2020.

SSM har nu även tecknat avtal med Collector Bank AB om en lånefacilitet uppgående till 114 MSEK avseende refinansering av bolagets fastighetskrediter. Lånets löptid är 24 månader och träder i kraft 30 december 2019.

– SSM har under december uppnått två viktiga milstolpar som tryggar bolagets långsiktiga lånefinansiering. Dels överenskommelsen med en majoritet av obligationsägare om två års förlängning av bolagets obligationslån, dels den tvååriga refinansering vi nu genomför av bolagets samtliga fastighetskrediter. Utöver detta kommer SSMs affär framöver präglas av ett mer balanserat finansiellt risktagande, säger Mattias Lundgren VD & koncernchef SSM.

Bolagets arbete med den långsiktiga finansieringen har genererat kostnader av engångskaraktär, vilka kommer att belasta fjärde kvartalet 2019 i sin helhet med cirka 14 MSEK.
 

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentlig-görande den 30 december 2019 kl.12:15 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef    
Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post: [email protected]

Twitter: @AnnCharlotteSSM

   
Om SSM Holding AB (publ)      

SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är den ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i september 2019 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com