DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SSM HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENT.

Styrelsen för SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för SSMs befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 21 februari 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma
i Bolaget den 17 mars 2020. Företrädesemissionen fulltecknades och SSM tillförs därmed cirka 157,0 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 6 april 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen fulltecknades. 16 587 443 aktier, motsvarande cirka 84,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 3 038 828 aktier, motsvarande cirka 15,5 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.

Genom Företrädesemissionen tillförs SSM cirka 157,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till totalt cirka 3,0 MSEK, och Bolagets aktiekapital ökar med 19 626 271 SEK, från 39 252 542 SEK till 58 878 813 SEK. Antalet aktier ökar med 19 626 271 aktier, från 39 252 542 aktier till 58 878 813 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 33,3 procent.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beslutades av styrelsen den 21 februari 2020 och godkändes av extra bolagsstämma den 17 mars 2020 och som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 17 mars 2020. Meddelande om tilldelning av aktier till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter skickas endast till de som tilldelats aktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 24 april 2020. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 30 april 2020.

Rådgivare

Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till SSM i samband med Företrädesemissionen.
Mangold Fondkommission är emissionsinstitut.

 

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 kl. 14:00 CEST.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i SSM. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.