Den 19 december 2013 offentliggjorde SSM att bolaget valt att emitterat ett obligationslån om 200 MSEK. Obligationslånet löper över fyra år med förfall den 27 december 2017. Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M +800 punkter. Obligationen är säkerställd och utgör ett komplement till SSM:s övriga finansiering.

Enligt villkoren för obligationen skall den noteras för handel inom ett år från emitteringsdagen.

Finansinspektionen godkände obligationsprospektet den 5 december 2014 och första dag för handel i obligationerna är fredag den 19 december 2014.

Prospektet avseende obligationerna finns tillgängligt på SSM:s hemsida, http://www.ssmfastigheter.se/om-oss/finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:
Mattias Roos, VD, +46 706 185 199

eller

Ola Persson, CFO, +46 708 329 993