Amasten Holding AB (publ) (”Amasten”) har informerats om att samtliga personer i Amastens ledningsgrupp och styrelse tillsammans med några ytterligare investerare den 21 juli 2015 förvärvat en större post stamaktier i Amasten.

Förvärvet har skett utanför börsen och omfattar 1 942 292  stamaktier till en köpeskilling om 2,80 kronor per aktie. Därmed uppgår den totala köpeskillingen för aktieposten till 5 438 418 kronor och aktierna motsvarar cirka 2 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i bolaget. Större delen av aktierna förvärvas av Amastens ledning och styrelse medan en mindre del förvärvas av de övriga investerarna.

Den exakta fördelningen av aktierna mellan individerna är ännu inte helt fastställd, men Amastens insynsregister på bolagets hemsida kommer att uppdateras när fördelningen är slutligt fastställd, www.amasten.se.

Denna information lämnades till publicering kl. 18.00 den 21 juli 2015.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se