Styrelsen för Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) har beslutat att föreslå årsstämman att fatta beslut om ett teckningsoptionsprogram för anställda inom Hemfosa-koncernen.

Styrelsens förslag till beslut innebär i korthet att årsstämman ska besluta om en riktad emission av högst 1 450 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska överlåtas till anställda inom koncernen uppdelade i olika kategorier till ett pris (optionspremie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna. Bolaget kommer genom kontant bonus att subventionera upp till 100 procent av deltagarens premie. Bonusen betalas ut vid två tillfällen om vardera 50 procent under optionernas löptid genom en bonusutbetalning efter två år och en efter fyra år. Den totala kostnaden för subventionen beräknas, baserat på vissa antaganden, maximalt för hela teckningsoptionsprogrammets löptid om fem år uppgå till 6,4 miljoner kronor inklusive sociala avgifter.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en stamaktie i Hemfosa under perioden från och med den 1 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 och från och med den 1 augusti 2022 till och med den 31 augusti 2022. Teckningskursen per aktie ska motsvara 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktien under perioden den 2 maj 2017 till och med den 15 maj 2017.

Den föreslagna emissionen av teckningsoptioner medför en total utspädningseffekt om maximalt cirka 0,85 procent av det totala antalet aktier och 0,90 procent av det totala antalet röster i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom teckningsoptionsprogrammet, införa ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt inom samtliga bolagets marknader, som kan fungera som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets strategi och som, utöver att fungera fokushöjande för bolagets anställda när det kommer till att leverera utmärkta resultat som bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger bolagets anställda en ökad möjlighet att ta del i bolagets framgångar.

Styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som offentliggörs idag den 21 mars 2017 och fullständiga villkor för teckningsoptionsprogrammet kommer samtidigt att finnas tillgängliga på bolagets webbplats. Hemfosas årsstämma äger rum klockan 15.00 den 25 april 2017 på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelsens ordförande, [email protected], mobil 070-594 53 98