Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen har beslutat att utvidga sin översyn av strategiska alternativ i syfte att maximera värdet för SBB:s aktieägare.

Som ett led i denna strategiska översyn kommer styrelsen att överväga alternativ som kan generera maximalt värde för SBB:s aktieägare. Sådana alternativ kan inkludera en försäljning av bolaget, affärssegment eller specifika tillgångar så väl som andra strategiska transaktioner. I enlighet med vad som kommunicerades den 8 maj 2023 har styrelsen dock beslutat att en nyemission av A-, B- eller D-aktier inte är en del av översynen.

SBB har vuxit snabbt och lönsamt samt ägde den 31 mars 2023 fastigheter värda 134 419 miljoner kronor. Styrelsen anser att det inneboende aktievärdet i verksamheten är väsentligt högre än SBB:s nuvarande marknadsvärde. Styrelsen har därför beslutat att det är i aktieägarnas intresse att utvidga sin översyn av strategiska alternativ för att avgöra vilket av de tillgängliga alternativen som maximerar aktieägarvärdet, samtidigt som förstklassig service till Bolagets hyresgäster fortsatt säkerställs.

Styrelsen har anlitat J.P. Morgan Securities Plc. och Skandinaviska Enskilda Banken AB som finansiella rådgivare. Vinge har anlitats som legal rådgivare.

Inga garantier kan lämnas avseende resultatet eller utfallet av den strategiska översynen. SBB åtar sig inga skyldigheter att göra några ytterligare offentliggöranden avseende den strategiska översynen förrän slutliga beslut har fattats av Bolagets styrelse, dock med förbehåll för vad som gäller för löpande informationsgivning enligt gällande lagar och regler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected]
.

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2023 kl. 07:01 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se