Den 20 januari 2021 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 16 mars 2021 och avslutas den 13 april 2021. Den 6 april 2021 offentliggjorde SBB att man avser tidigarelägga utbetalning av vederlag till aktieägarna i Offentliga Hus som accepterar Erbjudandet under acceptfristen.

Styrelsen för SBB har, med anledning av ovan och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2020, beslutat om en riktad nyemission av högst 28 339 495 stamaktier av serie D (vilket utgör det maximala antalet stamaktier av serie D som kan emitteras inom ramen för Erbjudandet om samtliga kvarvarande aktieägare i Offentliga Hus väljer aktievederlag istället för kontantvederlag) till ett pris om 30,06 kronor per aktie mot betalning med apportegendom (aktier i Offentliga Hus). Värdet till vilket apportegendomen ska tas upp i Bolagets balansräkning, samt teckningskursen, kan dock till följd av tillämpliga redovisningsregler komma att förändras beroende på förhållandena vid den s.k. transaktionstidpunkten. Den riktade nyemissionen till aktieägarna i Offentliga Hus kan medföra att antalet stamaktier av serie D kan öka till högst 221 064 471 och att det totala antalet aktier i Bolaget kan öka till högst 1 550 577 542[1], vilket skulle motsvara en utspädning om cirka 1,83 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,82 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

[1] Inklusive Bolagets 30 713 preferensaktier som är föremål för inlösen med avstämningsdag den 23 april 2021, i enlighet med beslutet som fattades på Bolagets extra bolagsstämma den 23 februari 2021. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelandet som offentliggjordes den 19 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 08:00 (CET).