Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) förvärvar 100 procent av aktierna i Sveafastigheter Bostad (”Sveafastigheter”) för en köpeskilling om 2 770 mkr. Affären finansieras till hälften genom emission av 44 533 762 B-aktier till en teckningskurs om 31,10 kronor per aktie, och resterande del finansieras genom att SBB realiserar vissa finansiella tillgångar. SBB äger redan idag, inklusive pågående projekt, cirka 2 000 lägenheter i Stor-Stockholm och med detta förvärv växer portföljen till cirka 8 000 lägenheter. Sammantaget gör detta SBB till en ledande privat ägare av hyresrätter i Stor-Stockholm. Sveafastigheter är redan idag ett av de mest hållbara bostadsbolagen i Stockholm och det arbetet kommer att fortsätta inom ramen för SBB (några exempel på Sveafastigheters projekt återfinns bilagda till detta pressmeddelande).

Förvärvet omfattar totalt cirka 7 100 lägenheter inklusive utvecklingsportfölj och pågående projekt vilka utöver Stor-Stockholm är belägna i Öresundsregionen och i svenska universitetsorter.

I Sveafastigheter, som kommer att fortsätta verka som ett helägt dotterbolag till SBB, finns idag:

  • Utvecklingsportfölj med cirka 40 projekt i primärt Stockholm med cirka 5000 lägenheter
  • Förvaltningsbestånd om 1 128 lägenheter i Stockholm och Öresund med ett årligt driftnetto om 87 mkr
  • Pågående genomförandeprojekt om cirka 1000 lägenheter med ett årligt driftnetto om 104 mkr

Sveafastigheters organisation kommer inte att förändras som en följd av affären, men vissa resurser kommer även att användas i SBB:s övriga verksamheter. VD Viktor Mandel kommer att ingå i SBB:s ledningsgrupp, Fredrik Cronqvist kommer att arbeta som affärsutvecklare med fokus på tillväxt i Skåne och Danmark, och Harry McNeil kommer att bidra till SBB:s hållbarhetsteam.

”Hållbarhet och tillväxt inom hyresreglerade svenska bostäder i Stor-Stockholm är prioriterat för SBB, vilket vi nu visar när vi kraftigt förstärker vår position genom förvärvet av Sveafastigheter. Som Europas ledande bolag inom social infrastruktur är det viktigt att vara en tydlig spelare på Stockholmsmarknaden, som är norra Europas mest likvida och attraktiva fastighetsmarknad. Personalen på Sveafastigheter är oerhört erfaren och skicklig, och vi ser mycket stor potential till fortsatt tillväxt av projektportföljen samt att vi nu tillför ytterligare genomföranderesurser till vår utvecklingsportfölj som redan idag är den största i Norden efter Obos”, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

”Sveafastigheter har byggt upp en stark förmåga att utveckla attraktiva hyresrättsprojekt, och tillsammans med SBB:s starka finansiella ställning kommer vi att kunna öka takten och utveckla fler bostäder med hållbarhet i fokus. Vi har länge inspirerats av SBB:s utveckling och ser fram mot att jobba tillsammans”, säger Viktor Mandel, VD för Sveafastigheter.

Transaktionen finansieras till hälften genom emission av 44 533 762 nya B-aktier i SBB till en teckningskurs om 31,10 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde av 1 384 999 998,20 kronor. Teckningskursen har fastställts på förhand och motsvarar aktiens marknadsvärde med en premie om cirka 11,2 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs om 28,16 kronor på Nasdaq Stockholm den 5 november 2020. Beslut om nyemission kommer att fattas av styrelsen i SBB i samband med tillträdet, innebärande en utspädning för existerande aktieägare om cirka 3,0 procent, och sker med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020. Emissionen kommer att riktas till Sveafastigheter Bostad Group AB. De nyemitterade B-aktierna kommer vara föremål för överlåtelsebegräsningar, så kallad lock-up, under en period om 6 månader.

Tillträde planeras att ske 15 december 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 08:00 CET.