Amasten Holding AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”), har tidigare ingått avtal om förvärv av ett bostadsbestånd i centrala Härnösand, vilket pressmeddelades den 22 december 2015. Säljare är City-Fastigheter i Umeå AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 140 miljoner kronor. Det motsvarar det av oberoende värderare bedömda marknadsvärdet.

Transaktionen var villkorad av slutligt kreditgodkännande och samtliga finansieringsvillkor har nu uppfyllts. Tillträde planeras till 26 februari.

”Beståndet ligger i bästa läge och omfattar 82 procent bostäder, med en bedömd direktavkastning på 6 procent. Det förstärker vår närvaro i Härnösand och förvaltningsregion Norr. Förvärvet är också i linje med vårt fokus på stabila orter med pendlingsavstånd till regionala tillväxtmotorer som exempelvis Sundsvall. Det är ett bra bestånd med åtråvärda lägenheter och utan vakanser. Det finns dessutom goda förutsättningar att förbättra fastigheterna ytterligare med avseende på hyresnivåer och fastighetsvärden. Genom förvärvet bibehåller vi även vårt fokus på att Amasten som helhet skall innehålla två tredjedelar bostäder.”, säger David Dahlgren, VD Amasten.

Inga väsentliga avvikelser föreligger i transaktionen mot vad som tidigare meddelats.

Amastens kommer att publicera en uppdaterad intjäningsförmåga i bokslutskommunikén som publiceras den 25 februari kl 08.00. I denna kommer Härnösandsförvärvet att inkluderas.

Denna information lämnades till publicering kl. 07.45 den 24 februari 2016.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. www.mangold.se.