Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”, ”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 april 2017 ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ) (”Högkullen”) (”Erbjudandet”). Den 27 april 2017 klargjordes av Samhällsbyggnadsbolaget genom ett pressmeddelande att Erbjudandet formellt ska anses utgöra ett budpliktsbud för att fullgöra den budpliktsskyldighet som tidigare uppkommit för Bolagets dotterbolag SBB i Norden AB (publ). En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den
29 maj 2017 (”Erbjudandehandlingen”). Samhällsbyggnadsbolaget har idag offentliggjort ett tillägg till Erbjudandehandlingen.

Tillägget till Erbjudandehandlingen innehåller information om den försäljning av byggrätter med positiv resultateffekt om cirka 300 miljoner kronor som Samhällsbyggnadsbolaget genomfört och som offentliggjordes den 30 juni 2017. Tillägget till Erbjudandehandlingen, Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsbolagets webbplats (www.sbbnorden.se) och Swedbanks webbplats (www.swedbank.se/prospekt).

Acceptfristen för Erbjudandet löper till och med den 28 juli 2017. Förutsatt att acceptfristen avslutas den 28 juli 2017 förväntas utbetalning av vederlag ske under vecka 32, 2017.

Samhällsbyggnadsbolaget förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Samhällsbyggnadsbolaget kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av acceptfristen för Erbjudandet genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. En förlängning av acceptfristen för Erbjudandet kommer inte att försena utbetalningar av vederlag till aktieägare som accepterar Erbjudandet under den initiala acceptfristen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]