Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 april 2017 ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ) (”Högkullen”) (”Erbjudandet”). Den 27 april 2017 klargjordes av Samhällsbyggnadsbolaget genom ett pressmeddelande att Erbjudandet formellt ska anses utgöra ett budpliktsbud för att fullgöra den budpliktsskyldighet som tidigare uppkommit för Bolagets dotterbolag SBB i Norden AB (publ). En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den
29 maj 2017 (”Erbjudandehandlingen”). Ett tillägg till Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 17 juli 2017 (det ”Tidigare Tillägget”). Samhällsbyggnadsbolaget har idag offentliggjort ytterligare ett tillägg till Erbjudandehandlingen.

Tillägget till Erbjudandehandlingen innehåller information om att Samhällsbyggnadsbolaget kompletterar bolagets finansiella mål, emitterar hybridobligation med ett värde på 300 miljoner kronor och emitterar teckningsoptioner som offentliggjordes den 19 juli 2017. Tillägget till Erbjudandehandlingen, det Tidigare Tillägget, Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på Samhällsbyggnadsbolagets webbplats (www.sbbnorden.se) och Swedbanks webbplats (www.swedbank.se/prospekt).

Med anledning av att tillägget till Erbjudandehandlingen idag har publicerats justeras acceptfristen för Erbjudandet. Så som tidigare meddelats skulle acceptfristen löpt till och med den 28 juli 2017. Då aktieägare i Högkullen som har accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av tillägget har rätt att återkalla sina accepter under fem arbetsdagar från publiceringen av tillägget förlängs acceptfristen till och med den 3 augusti 2017. Förutsatt att acceptfristen avslutas den 3 augusti 2017 förväntas utfallet i Erbjudandet kunna redovisas omkring den 7 augusti 2017 och utbetalning av vederlag ske under vecka 32, 2017. Aktieägare som redan accepterat Erbjudandet kan fortsatt förvänta sig utbetalning av vederlag under vecka 32, 2017.  

Samhällsbyggnadsbolaget förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Samhällsbyggnadsbolaget kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av acceptfristen för Erbjudandet genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. En förlängning av acceptfristen för Erbjudandet kommer inte att försena utbetalningar av vederlag till aktieägare som accepterar Erbjudandet under den initiala acceptfristen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]