Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 april 2017 ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ) (”Högkullen”) (”Erbjudandet”). Den 27 april 2017 klargjordes av Samhällsbyggnadsbolaget genom ett pressmeddelande att Erbjudandet formellt ska anses utgöra ett budpliktsbud för att fullgöra den budpliktsskyldighet som tidigare uppkommit för Bolagets dotterbolag SBB i Norden AB (publ). Med anledning av att Samhällsbyggnadsbolaget genom pressmeddelande idag offentliggjort att Bolaget förbereder en nyemission av stamaktier uppdateras härmed den preliminära tidplanen för Erbjudandet.

Uppdaterad tidpunkt för offentliggörande av erbjudandehandlingen

Med anledning av att Samhällsbyggnadsbolaget förbereder en emission av stamaktier uppdateras härmed den preliminära tidpunkten för offentliggörande av erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet. Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet förväntas nu offentliggöras omkring den 28 maj 2017 och kommer att distribueras till preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB i samband härmed. För ytterligare information om Samhällsbyggnadsbolagets förberedelser för en emission av stamaktier, se separat pressmeddelande offentliggjort idag den 15 maj 2017.

Uppdaterad acceptfrist och kompensation för senarelagd utbetalning av vederlag

Med anledning av den förskjutna tidpunkten för offentliggörande av erbjudandehandlingen avseende Erbjudanden samt att acceptfristen kommer löpa över sommaren uppdateras härmed den preliminära acceptfristen. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas nu inledas omkring den 29 maj 2017 och avslutas omkring den 28 juli 2017.

Förutsatt att acceptfristen avslutas den 28 juli 2017 förväntas utbetalning av vederlag ske under vecka 32, 2017.

Samhällsbyggnadsbolaget förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Samhällsbyggnadsbolaget kommer att offentliggöra en eventuell förlängning av acceptfristen för Erbjudandet genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. En förlängning av acceptfristen för Erbjudandet kommer inte att försena utbetalningar av vederlag till aktieägare som accepterar Erbjudandet under den initiala acceptfristen.

Då vederlaget nu beräknas utbetalas senare än vad som tidigare kommunicerats medför det att de preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Högkullen som väljer alternativ med preferensaktier i Samhällsbyggnadsbolaget som vederlag inte kommer att erhålla den preferensaktieutdelning i Samhällsbyggnadsbolaget som annars skulle utbetalats den 10 juli 2017. För att preferensaktieägare och teckningsoptionsinnehavare som väljer ett sådant vederlagsalternativ ska få ett värdemässigt oförändrat vederlag kommer Bolaget att kompensera dessa kontant. Denna kompensation kommer att beskrivas närmare i erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet som förväntas offentliggöras omkring den 28 maj 2017.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till pressmeddelandet avseende Erbjudandet som offentliggjordes den 18 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]