Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) svarar härmed på den rapport som offentliggjordes av Viceroy Research (“Viceroy”), en firma med kopplingar till blankaren Fraser Perring, den 21 februari 2022 (”Rapporten”).

Efter en grundlig genomgång av Rapporten lämnar SBB följande kommentarer till sina intressenter.

Falska och missledande beskrivningar och analyser

  1. Viceroy har uppgett till företrädare för media att Viceroy har lagt ned 2 400 timmar på att producera Rapporten, men har inte kontaktat SBB för att verifiera någon information.[1] Rapporten innehåller flertalet fel, inklusive väsentliga sådana, missvisande antaganden och påståenden utan grund;

 

  1. Viceroy har ignorerat eller förstår inte redovisningsbestämmelserna som SBB är skyldiga att följa både lokalt och internationellt (särskilt IFRS);

 

  1. Viceroys analys av offentligt tillgänglig information beaktar inte grundläggande redovisningsprinciper och inkluderar även falska påståenden avseende, till exempel, SBB:s kassaflöden och kassakonvertering. Viceroy påstår att SBBs operativa kassaflöde för det första halvåret 2021 var negativt om 2,178 miljarder kronor; den verkliga siffran var tvärtom ett positivt kassaflöde på 3,418 miljarder kronor;

 

  1. Viceroy påstår att SBB har ”hackat” sitt LTV genom att ge ut hybridobligationer för att betala tillbaka vissa säkrade skulder och obligationslån. Med tanke på dess underordnade karaktär är det varken förvånande eller kontroversiellt att behandla hydridskulder som 100% eget kapital (vilket med tydlighet har framgått i SBB:s rapporter). I tillägg är det viktigt att påpeka att hybridobligationer inte är ovanliga på fastighetsmarknaden. Avslutningsvis bör det noteras att kreditvärderingsinstitut beaktar hybridobligationer i sin bedömning av skuldkvoter. Hybridobligationer är efterställda seniora obligationer.

 

  1. Viceroy har gjort flertalet påståenden som baseras på felaktig översättning av svenska dokument. Exempelvis har Viceroy påstått att transaktioner har avbrutits när den korrekta översättningen är att transaktionerna har slutförts (vilket har bekräftats av Alecta and Kuststaden[2]);

 

  1. Viceroy har ignorerat det faktum att SBB använder väletablerade och internationellt erkända och oberoende värderare samt att SBB aldrig på egen hand värderat fastigheter för kvartals- eller årsrapporter (vilket kan bekräftas av värderarna). I sammanhanget bör det noteras att SBB under de tre senaste åren har sålt fastigheter för 40 miljarder till bokfört värde eller till premie på bokförda värden.

 

  1. Viceroy har ignorerat viktiga särdrag i den nordiska fastighetssektorn och i synnerhet de skilda fokusområdena för olika fastighetsbolag, och drar därför felaktiga slutsatser om konkurrenter och gör missvisande antaganden om oberoendet av SBB:s välkända och välrenommerade styrelseledamöter. Dessutom, och i linje med etablerad marknadspraxis i Sverige, följer SBB Svensk kod för bolagsstyrning och dess definition av styrelseledamöters oberoende gentemot bolaget och större aktieägare. Av SBB:s publicerade årsredovisning framgår att alla styrelseledamöter förutom Ilija Batljan är oberoende i relation till Bolaget och att alla styrelseledamöter förutom Ilija Batljan och Fredrik Svensson är oberoende i förhållande till större aktieägare.

 

  1. Viceroys kommentarer avseende Ilija Batljan ignorerar samtliga av SBB:s offentliggöranden från 2020 angående utredningen av insiderhandel i Hemfosa som lades ned av myndigheterna, samt allmänt känd information baserad på en KPMG-rapport som angav att Ilija Batljan inte brutit mot några interna regler under sin tid på Rikshem. Viceroy hävdar felaktigt att utredningen gällande insiderhandel var pågående under två års tid, när den i själva verkat avslutades efter en månad av svenska myndigheter som lade ned alla anklagelser. Det är viktigt att påpeka att anklagelserna lades ner inom några veckor, eftersom det visar att misstanken var uppenbart obefogad.

 

Tvivelaktiga metoder och intentioner – SBB har meddelat svenska tillsynsmyndigheten

  1. Även om Viceroy påstår att Rapporten har utarbetats ”endast för utbildningsändamål” och att Rapporten och alla uttalanden som görs i den är ”inte påståenden om fakta”, är det tydligt att Viceroys utfärdande av Rapporten syftar till att väsentligen påverka SBB och dess intressenter. Särskilt mot bakgrund av att Viceroy har en kort position i SBB:s aktie behöver skälen för att publicera Rapporten förstås som ett uttalande i eget intresse. Vidare har Ekobrottsmyndigheten uttalat att det inte kan uteslutas att Viceroys Rapport utgör olaglig marknadspåverkan.[3] SBB:s intressenter uppmanas därför att överväga Bolagets svar på Rapporten i denna kommunikation och agera med eftertanke när de beaktar anklagelserna i Rapporten.

 

Dessutom anser SBB att Finansinspektionen måste granska Viceroys rapport och all blankning som förekommit i SBB:s finansiella instrument som föregick Viceroys rapport. Följaktligen har SBB idag lämnat in en begäran till Finansinspektionen om att inleda en sådan granskning och samordna granskningen med Ekobrottsmyndigheten vid behov.

 

 

En fullständig redogörelse av SBB:s uppdatering kring Rapporten finns bilagd detta pressmeddelande (på engelska).

Webbsändning

 

I samband med presentationen av bokslutskommunikén för 2021 idag klockan 10.00 via konferenssamtal och webbsändning kommer Ilija Batljan också adressera innehållet i rapporten.

 

Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer avslutas med en frågestund. Frågor kan ställas på telefonkonferensen eller i skriftlig form via webbsändningen. Ingen föranmälan krävs.

 

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/samhallsbyggnadsbolaget-q4-2021

För att delta via telefon, använd följande nummer.

SE: +46 8 5055 8352

UK: +44 3333 009 272

US: +1 631 913 1422 (PIN: 64219872#)

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Marika Dimming. Investeringsrelationer, [email protected]

[1] Den svenska journalisten Martin Rex på Dagens Industri refererar till ett uttalande av grundaren till Viceroy med detta påstående på Twitter, https://twitter.com/martin_rex/status/1495860519718330368.