Den 13 september 2018 beslutade en extra bolagsstämma i Hemfosa att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Nyfosa AB (”Nyfosa”) till stamaktieägarna i Hemfosa. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för utdelningen och avstämningsdagen har nu fastställts till den 21 november 2018. Första dag för handel i Nyfosa-aktien beräknas bli den 23 november 2018.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Nyfosas aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Aktierna i Nyfosa delas ut till Hemfosas stamaktieägare i proportion (1:1) till varje enskild stamaktieägares innehav i Hemfosa på avstämningsdagen för utdelningen. Utöver att vara registrerad som stamaktieägare i Hemfosa på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Nyfosa. Det sker således inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med utdelningen av Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare. Aktierna kommer att handlas i Large Cap-segmentet med kortnamn NYF och ISIN‑kod (SE0011426428).

”Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag med sikte på de bästa affärerna. Vi startar med en solid portfölj med kommersiella fastigheter om 15,4 mdkr och vi är på alla sätt redo att bygga ett nytt, kassaflödesdrivet bolag på den svenska fastighetsmarknaden. Ambitionen är att växa snabbt och med Nyfosas erfarna team och rätt resurser har vi förutsättningarna att nå dit vi vill. Jag är stolt över att Nyfosa nu tar steget mot att bli ett självständigt noterat bolag på Nasdaq Stockholm”, säger Jens Engwall, VD för Nyfosa.

Prospekt
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av upptagandet till handel av Nyfosas aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas publiceras onsdagen den 7 november 2018 och då finnas tillgängligt på Nyfosas (www.nyfosa.se) och Hemfosas (www.hemfosa.se) webbplatser.

Tidsplan för utdelning och notering  

19 november 2018      Sista dag för handel i Hemfosas stamaktie med rätt till utdelning av aktier i Nyfosa

20 november 2018      Hemfosas stamaktie handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i Nyfosa

21 november 2018      Avstämningsdag för erhållande av aktier i Nyfosa

23 november 2018      Beräknad första dag för handel med Nyfosas aktie på Nasdaq Stockholm  

Rådgivare
SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance är finansiella rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Nyfosa i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande Hemfosa och Nyfosa, mobil 070-594 53 98

Caroline Arehult, VD Hemfosa, mobil 070-553 80 26, [email protected]

För frågor avseende Nyfosa

Jens Engwall, VD Nyfosa, [email protected], mobil 070-690 65 50