I enlighet med beslutet vid Amastens årsstämma 2017 har Amastens styrelseordförande kontaktat de, per sista september 2017, tre största aktieägarna, som var för sig skall utse en ledamot till en valberedning för att förbereda förslag inför bolagets årsstämma 2018. Valbredningens ledamöter består av Elias Georgiadis utsedd av Sterner Stenhus Fastigheter AB, Jenny Wärme utsedd av D. Carnegie & Co AB och Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning samt Rickard Backlund i egenskap av styrelseordförande i Amasten. Aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 32,6 procent av rösterna i Amasten. Vid sitt konstituerande möte utsåg valberedningens ledamöter Johannes Wingborg till ordförande.

Information om valberedningens arbete återfinns på Amastens webbsida www.amasten.se Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till Amastens styrelse kan inkomma med skriftliga förslag till [email protected] eller till Amasten Fastighets AB (publ), 
att: Valberedningen Box 240 46, 104 50 Stockholm, Sverige.

Denna information lämnades till publicering kl. 18.30 den 9 november 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Martin Sersé, CFO, Tel: +46 (0)733-49 66 17, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 18.30 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se