I enlighet med beslut vid Amasten årsstämma 2020 har Amastens styrelseordförande kontaktat de, per sista september 2020, tre största aktieägarna, som var för sig skall utse en ledamot till valberedning för att förbereda förslag infor bolagets årsstämma 2021. Valberedningens ledamöter består av Bo Sandström utsedd av ICA-Handlarnas Förbund Finans AB, Lennart Schuss utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning samt Bengt Kjell i egenskap av styrelseordförande i Amasten. Aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 60,4 procent av rösterna i Amasten.

Information om valberedningens arbete återfinns på Amastens webbsida www.amasten.se. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till Amasten styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till [email protected] eller till Amasten Fastighets AB (publ), att: Valberedningen, Box 240 46, 104 50 Stockholm, Sverige.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46(0)70 328 85 83, [email protected]

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 08.15 CET.  
_____________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 92 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected].