Vid Hemfosa Fastigheters årsstämma den 4 mars 2014 beslöts att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare representerande samma aktieägare beredas plats eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2015 ska baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden ABs register per den sista handelsdagen i augusti och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess sammanställning av nästkommande valberedning offentliggjorts.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter i valberedningen:

Mats Andersson, Fjärde AP-fonden,

Christer Wachtmeister, Kåpan Pensioner,

Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring,

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB samt

Bengt Kjell, styrelseordförande

Årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB kommer att hållas torsdagen den 7 maj 2015 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post [email protected] eller via bolagets postadress nedan. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 30 november 2014.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil: 0705 94 5398