Enligt beslut från tidigare årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2016 ska baseras på uppgifterna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2015. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter i valberedningen:

Mats Andersson, Fjärde AP-fonden,

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,

Lennart Francke, Swedbank Robur fonder,

Maria Nordqvist, Lannebo Fonder, samt

Bengt Kjell, styrelseordförande.

Årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB kommer att hållas tisdagen den 19 april 2016 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post [email protected] eller via bolagets postadress nedan. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 30 november 2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil: 070-594 53 98