Enligt beslut från tidigare årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot går rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2017 ska baseras på uppgifterna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2016. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden,

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,

Gunnar Balsvik, Kåpan Pensioner,

Lennart Francke, Swedbank Robur fonder, samt

Bengt Kjell, styrelseordförande.

Årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB kommer att hållas tisdagen den 25 april 2017 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post [email protected] eller via bolagets postadress nedan. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 30 november 2016. 

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil: 070 594 53 98