Morphics valberedning föreslår inför årsstämman den 27 maj, kl 10.30, i Karlskoga, omval av Anette Myrheim och Peter Ekenger samt nyval av Staffan Ahlberg (ordförande), Jan Rynning, Bo Hedenström, Jan Alvén och Henrik Bonde. Kjell Östergren har avböjt omval.

Till valberedning har tidigare utsetts Kåre Gilstring (ordförande), representant för Mariegården Investment AB, Kurt Dahlberg, för egen räkning, Thomas Ehlin, representant för Nordeas fonder, Peter Enå, för egen räkning samt Peter Ekenger.
Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Ledamöterna Peter Enå och Kurt Dahlberg frånträdde sina befattningar i valberedningen den 10 maj 2009 och meddelade samtidigt att de inte står bakom valberedningens förslag. Peter Enå och Kurt Dahlberg har dock deltagit i valberedningens hela arbete fram till deras avgång. Valberedningens förslag stöds för övrigt av Jan Alvén och Kjell Östergren som är de till röstetalet 5:e och 6:e största ägarna i Morphic.

Ändring av i kallelsen till årsstämma angivet förslag om principer för valberedning inför årsstämman 2010

Med avvikelse för vad som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman föreslår valberedningen att årsstämman beslutar om inrättande av en valberedning inför årsstämman 2010 enligt följande principer:

En valberedning ska utses bestående av representanter för de fem till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningens medlemmar skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut: i) förslag till val av ordförande vid stämman, ii) förslag till val av styrelseledamöter, iii) förslag till val av styrelseordförande, iv) förslag till styrelsearvoden, v) förslag till ersättning till bolagets revisor samt vi) förslag till principer för utseende av valberedning.

Skälet till ovanstående förändring är att valberedningen skall representera en högre andel av ägandet i bolaget

Handlingar med förslag till beslut, inklusive valberedningens samtliga förslag, kommer att hållas tillgängliga på Morphic Technologies AB:s kontor (Gammelbackavägen 6, 691 51 Karlskoga) och på Bolagets hemsida www.morphic.se från och med den 13 maj 2009. Handlingar med förslag till beslut, inklusive valberedningens samtliga förslag, kommer att hållas tillgängliga på Morphic Technologies AB:s kontor (Gammelbackavägen 6, 691 51 Karlskoga) och på Bolagets hemsida www.morphic.se från och med den 13 maj 2009.

Närmare om de föreslagna styrelseledamöterna

Nyval av Staffan Ahlberg (f. 1944) är civilingenjör från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ahlberg inledde sin karriär som managementkonsult på PA International 1968, där han snart blev ansvarig för företagets verksamhet inom datasystem. 1984 knoppades verksamheten av och noterades därefter på Stockholmsbörsen under namnet IBS AB. Under Ahlbergs ledning etablerade sig företaget som en av de ledande aktörerna inom ERP (Enterprise Resource Planning) system. Efter att under 2002 ha lämnat den operativa rollen som VD, har Ahlberg verkat som styrelseledamot i ett flertal styrelser, bl.a. ENEA AB, ProAct IT Group AB, Catella AB samt Glocalnet AB. Ahlberg är idag styrelseledamot i Sagentia plc, noterat på Londonbörsen, samt ett flertal andra, privatägda, företag. Ahlberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Omval av Anette Myrheim (f. 1963) har varit ledamot i styrelsen sedan 2001. Myrheim är idag huvudsakligen verksam inom marknadsföring på Stark Reklambyrå. Tidigare erfarenheter omfattar bl a rollen som Marketing Communications Volvo Truck Corporation International Division samt f.d. produktgruppchef Luxo Industri AB med ansvar för produktutveckling och lansering av nya produkter. Myrheim är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Omval av Peter Ekenger (f. 1945) har varit styrelseledamot sedan 2008 och sedan april 2008 även styrelsens ordförande. Ekenger, civilekonom vid Göteborg Handelshögskola samt genomgått managementutbildning vid Harvard Business School, började sin karriär i olika ledande positioner på Volvo i Göteborg och i Latinamerika. Han har lång erfarenhet av arbete som internationell affärskonsult, i både eget företag och i olika internationella organisationer, främst med fokus på uppdrag inom transport- och fordonsindustrin. Dessutom har han ett förflutet som generalsekretare i European Round Table of Industrialists samt som VD för Svenska Handelskammaren i Brasilien. Under 2007-2008 var Peter engagerad i byggandet av en organisationsstruktur i Latinamerika och Europa för Clinton Climate Initiative (CCI), en organisation som arbetar med 40 av världens största städer för att initiera
projekt som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Ekenger är idag verksam Power Circle, branschorganisation för svensk elkraftsindustri och administrativt en del av IVA. Ekenger är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Nyval av Jan Rynning (f. 1951). Är idag styrelseordförande, styrelseledamot i BioPhausia sedan 2003. Rynning är verksam som advokat med specialisering på styrelseuppdrag och omstrukturering. Andra styrelseuppdrag kan nämnas i Teligent Mobile Office AB, Östberg Group AB, GER Pharma AB och Ticket Travel Group AB (publ). Ryning är även bland annat styrelsesuppleant i Cross Pharma AB och BMM Pharma AB. Ryning var tidigare styrelseledamot tillika ordförande i Mandator AB, Malå GeoScience Förvaltnings AB och i Teligent AB (där Jan även tidigare var VD) samt styrelseledamot i Enea AB, Remium AB, Technology Nexus AB, SMI Media Invest AB, SMI Network AB, Ahlford Advokatbyrå AB, Innoventus AB, Innoventus Project AB och Remium Holding AB. Jan Rynning är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Nyval av Bo Hedenström (f. 1953) är civilekonom från Uppsala universitet och har därutöver deltagit i ett flertal ledarskapsutbildningar, bl a ASEA Management Training Program, MRP Executive Class, ABB International Management Seminar och INSEAD Executive Program. Hedenström har över 25 års erfarenhet av ledarskap och entreprenörsverksamhet från tre kontinenter; Europa, USA och Asien. Första befattningen var som trainee på ABB. Därefter följde flera år som ledande befattningshavare i olika bolag inom ABB-koncernen. 1999 var Hedenström med och grundade IT-bolaget Freesourcing AB, med fokus på IT-lösningar för tillverkningsindustrin. Hedenström arbetade som arbetande styrelseordförande i bolaget fram till 2001, som ordförande i styrelsen fram till 2006 och är fortfarande aktiv som ledamot. Hedenström är idag styrelseordförande i börsnoterade Novacast AB samt ledamot i ytterligare två företag, Elmo Leater Sweden AB och Bruks Holding AB. I samtliga bolag har Hedenström även en rådgivande roll och bidrar aktivt i bolagets operativa verksamhet. Bo Hedeström är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Nyval av Jan Alvén (f. 1942) är ingenjör med 40-års erfarenhet från företagsledande befattningar, som grundare av ett flertal företag, bl a Hydraulik Leverantören AB och från styrelsearbete i ett antal, främst entreprenörsdrivna, företag. Alvén var ledamot i Morphics styrelse mellan åren 2000-2008. Alvén har varit verksam som teknisk direktör i Dacke PMC (Hexagon Automation AB) och Dacke PMC Qingdao i Kina, PMC Technology AS i Danmark. För närvarande är Alvén styrelseledamot i C2SAT och ett flertal mindre bolag, samt styrelseordförande i Industrihydraulik AB och MINDCAM Ltd. Jan Alvén är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och beroende till större aktieägare i bolaget.

Nyval av Henrik Bonde (f. 1972) är civilekonom från Stockholms universitet med omfattande erfarenhet av finansiella frågor, investment management samt styrelsearbete. Bonde är sedan 2009 Placeringsdirektör för Östersjöstiftelsen. Till övriga uppdrag kan bl a nämnas rollen som styrelseledamot i börsnoterade Diamyd Medical AB och SpectraCure AB samt som medlem av Östersjöstiftelsens placeringsdelegation och Gålöstiftelsens finanskommitté. Till tidigare erfarenheter hör bl a befattningarna som VD för Iris Förvaltning AB samt finanschef på Iris Holding AB, ett bolag som startar, förvärvar samt driver företag som producerar tjänster eller produkter för bland annat synskadade. Henrik Bonde är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och beroende till större aktieägare i bolaget.

För mer information, kontakta:

Johannes Falk, IR-chef, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: [email protected]