1. Aktieägarna i Amasten Fastighets AB (publ), org.nr 556580-2526 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 14.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 13.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

          dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019,

          dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast samma dag (fredagen den 10 maj 2019).

Anmälan ska ske per brev till Amasten Fastighets AB (publ), Att: Årsstämma, Nybrogatan 12, 114 39 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 10 maj 2019, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.amasten.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om

a)       fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning,

b)      dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c)       ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt arvode för arbete i styrelseutskott
 3. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 4. Beslut om principer för utseende av valberedning
 5. Beslut om styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 7. Beslut om rätt för anställda att teckna sig för konvertibler inom ramen för det befintliga konvertibelprogrammet för anställda
 8. Beslut om godkännande av förvärv av Stenhus Köping Stadskanten AB, Stenhus Fenja Agne AB, Stenhus Köping Saga & Ale AB och Stenhus Köping Innerstaden 1:38 AB
 9. Avslutande av stämman

Information om föreslagna styrelseledamöter

Som framgår av kallelsen föreslås föreslår valberedningen omval av följande fem (5) ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Rickard Backlund, Magnus Bakke, Elias Georgiadis, Jenny Wärmé och Peter Wågström.  Vidare föreslår valberedningen nyval av följande två (2) personer så som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Stig Svedberg och Jonas Grandér. Det noteras att Elisabeth Norman har avböjt omval som styrelseledamot. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Rickard Backlund. Information om de förslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Övrigt

Läs hela kallelsen i bifogat PDF-dokument. Kallelsen kommer även publiceras på Bolagets hemsida www.amasten.se under sektionen Investor Relations/Finansiell information/Bolagsstämma samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2018. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter den 18 april 2018.

Vid frågor, vänligen kontakta: 

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB (publ), tel. +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Rickard Backlund, Styrelseordförande, Tel: +46 (0)70-655 99 60, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 16 april 2019 kl. 12.20 CET.