Styrelsen i Amasten Holding AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00 i Scandic Anglais lokaler, med adress Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

        dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017,

        dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast samma dag (fredagen den 12 maj 2017).

Anmälan ska ske per brev till Amasten Holding AB (publ), Att: Årsstämma, Box 240 46, 104 50 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Förslag till dagordning                                                  

1.     Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2.     Upprättande och godkännande av röstlängd
3.     Val av en eller två justeringsmän
4.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.     Godkännande av dagordning
6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7.     Beslut om

 a.     fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning,
b.     dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c.     Ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
9.     Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt arvode för arbete i styrelseutskott
10.  Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11.  Beslut om principer för tillsättande av valberedningen
12.  Beslut om ändring av bolagsordningen
13.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
14.  Avslutande av stämman

Information om föreslagna styrelseledamöter

Som framgår av kallelsen föreslås omval av följande fyra (4) ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Rickard Backlund, Ulf Nilsson, Elisabeth Norman samt Elias Georgiadis. För information om styrelseledamöterna hänvisas till Bolagets hemsida.

Övrigt

Läs hela kallelsen i bifogat PDF-dokument. Kallelsen kommer även publiceras på Bolagets hemsida www.amasten.se under sektionen Investor Relations/Bolagsstämma samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2017. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter den 20 april 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB (publ), tel. +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 15.00 CET.

________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök Bolagets hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq OMX First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, www.fnca.se.