Styrelsen i Amasten Holding AB (publ) (Amasten” eller ”Bolaget”) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma onsdagen den 28 september 2016 klockan 14.00 på Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, 111 22 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13.30.

Som ett led i förberedelserna för att få Amastens aktier noterade på Nastaq Stockholms huvudlista har Bolagets valberedning föreslagit att revisionsbolaget Ernst & Young AB ska utses till Bolagets revisor. Med anledning av valberedningens förslag har styrelsen beslutat att föreslå att extra bolagsstämman utser Ernst & Young AB till Bolagets revisor, säger Rickard Backlund, styrelseordförande i Amasten Holding AB (publ).


Rätt att delta     
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 22 september 2016, dels senast samma dag (dvs. torsdagen den 22 september 2016) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Amasten Holding AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 24046, 104 50 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Förslag till dagordning 

 1.            Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2.            Upprättande och godkännande av röstlängd
 3.            Val av en eller två justeringsmän
 4.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5.            Godkännande av dagordning
 6.            Val av revisor
 7.            Avslutande av stämman

Kallelsen i sin helhet återges nedan:

————————-

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org.nr 556580-2526, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 september 2016 klockan 14.00 på Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, 111 22 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13.30.     

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 22 september 2016, dels senast samma dag (dvs. torsdagen den 22 september 2016) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Amasten Holding AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 24046, 104 50 Stockholm eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 22 september 2016, då sådan införing ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt att delta i stämman.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.amasten.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning 

 1.            Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2.            Upprättande och godkännande av röstlängd
 3.            Val av en eller två justeringsmän
 4.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5.            Godkännande av dagordning
 6.            Val av revisor
 7.            Avslutande av stämman

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT             

Punkt 6. Val av revisor

Styrelsen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB utses till revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att den auktoriserade revisorn Mikael Ikonen kommer att utses som huvudansvarig revisor.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 150 259 005 utestående aktier i bolaget (149 459 005 stamaktier av serie A och 800 000 preferensaktier av serie B). Vardera stamaktie berättigar till en (1) röst och vardera preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 149 539 005. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Handlingar att behandla på bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.amasten.se och framläggas på bolagsstämman.

Stockholm i september 2016
Styrelsen

————————-

Övrigt

Hela kallelsen återfinns även i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer också publiceras på bolagets hemsida www.amasten.se under sektionen Investor Relations/Bolagsstämma samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 8 september 2016. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter den 8 september 2016.

Denna information är sådan information som Amasten Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt reglerna vid Nasdaq First North Nordic. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2016 kl. 16.30 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD Amasten Holding AB, Tel: +46 (0)70-287 64 02, [email protected]

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se