Kvartalsrapport Q2 2020.

”Vår viktigaste tillgång – våra medarbetare – har framgångsrikt integrerat Hemfosa och vår marginal i termer av överskottsgrad var i slutet av första halvåret 2020 cirka sju procentenheter högre än motsvarande förra året.”

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) är idag Nordens största och en av Europas största ägare av social infrastruktur. Vi har tack vare våra tillgångar med låg risk och vår starka finansiella ställning kunnat möta Covid-19 krisen genom att jobba ännu hårdare och fortsatt att investera. Vi har även säkerställt att den sociala infrastrukturen trots omständigheterna fungerar väl. Genom att ge anstånd och hyresrabatter har vi stöttat hyresgäster med en långsiktig överlevnadsförmåga. Under det andra kvartalet har vi fått in 99,8 procent av våra hyresintäkter, vilket troligen är högst av alla noterade fastighetsbolag i Europa. Vi fortsätter att stödja våra hyresgäster och avser att möjliggöra anstånd, ändrad betalningsperiod eller ge annan typ av stöd motsvarande ca 0,6–0,8 procent av våra kvartalsintäkter under det tredje kvartalet. Vi står upp för samhället via olika typer av sociala insatser och fortsätter att investera i hållbarhet. Vi har bland annat donerat mat till utsatta personer och sjukhuspersonal samt skyddsmasker till äldreomsorgen. SBB har även gett 123 ungdomar sommarjobb. Vår viktigaste tillgång, våra medarbetare, har framgångsrikt integrerat Hemfosa och vår marginal i termer av överskottsgrad var för första halvåret 2020 cirka sju procentenheter högre än motsvarande förra året. Driftnettot i jämförbart bestånd (like-for-like) ökade med sju procent

Starkt resultat

Resultatet före skatt uppgick till 2 447 mkr och resultatet efter skatt blev 2 595 mkr. Justerat för engångskostnader samt avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier och hybridobligationer, blev periodens resultat 2,08 kr per stamaktie A och B.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 389 procent till 1 194 mkr (244) för första halvåret. Justerat för engångseffekter för återköp av dyra lån och omstruktureringskostnader landade kassaflödet på 1 348 mkr (367).

Förvaltningsresultatet justerat för engångskostnader steg i jämförelse med det andra kvartalet 2019 med 247 procent till 1 285 mkr (386). I engångskostnaderna inkluderas utöver kostnader för lösen av lån också omstruktureringskostnader och orealiserade valutaeffekter. Den starka ökningen av driftnettot är huvudförklaringen bakom den starka förvaltningsresultatökningen.

BBB+ rating i fokus

I slutet av halvåret uppgick vår nettoskuld proforma, justerat för kassa från sålda men ej frånträdda fastigheter och 12 månaders intjäning samt förvärvet från Laeringsverkstedet i Norge i början på juli 2020, genom totalt kapital enligt S&P:s loan to value definition till ca 50 procent. Därmed är vi enligt våra beräkningar nära att uppfylla ett av de viktigaste nyckeltalen för en BBB+ rating. På lång sikt är målet att uppnå en A- rating. Detta understöds av kvaliteten på våra tillgångar samt att vi har samma trygga offentligt finansierade kassaflöden som våra konkurrenter inom public rating-kategorin. Vi fortsätter att höja räntetäckningsgraden vilken i slutet av halvåret var 3,1 gånger och som vi räknar med ska landa kring 4 gånger för helåret. Vi har drygt 50 mdkr i icke pantsatta tillgångar, en kassa inklusive kassa från sålda men ej frånträdda fastigheter och finansiella tillgångar på 11,3 mdkr samt tillgängliga kreditlöften om 11,4 mdkr.

Nya finansiella mål

På SBB:s kapitalmarknadsdag i juni presenterades uppdaterade finansiella mål med fokus på stark finansiell ställning med målet om en BBB+ rating senast under första halvåret 2021, och A- på lång sikt kombinerat med ett nytt resultatmål. Vårt nya mål är att generera tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie A och B som över en femårsperiod i genomsnitt ska uppgå till minst 15 procent per år. Detta mål är möjligt tack vare vår unika värdeskapande modell som utöver trygga kassaflöden från fastighetsförvaltningen även ger återkommande intäktsströmmar via 6 fastighetsutveckling, renoveringar och transaktioner. Inom fastighetsutvecklingen fokuserar vi nu på att utifrån kommunernas behov använda vår stora byggrättsportfölj till att bygga nya bostäder och samhällsfastigheter, både i egen bok genom den nya organisationen efter integrationen av Hemfosa, men även genom joint ventures med parter som tar byggrisken.

Scenarioanalyserna i projekt- och fastighetsutvecklingsavsnittet visar en potential på årlig intjäning överstigande 1 mdkr från fastighetsutveckling. Inom renoveringar fortsätter vi att leverera på målet om 600 lägenheter per år. Under första halvåret har vi renoverat 323 lägenheter. Bland våra lägenheter finns utrymme för renoveringar över 75 procent av beståndet, som tillsammans med behovet att renovera samhällsfastigheter skapar potential för en stark återkommande intjäning. Vi fortsätter att använda våra byggrätter och renovera våra fastigheter för att säkerställa en ändamålsenlig och attraktiv social infrastruktur, några exempel nedan:

• Tre nya polisstationer (15-åriga hyresavtal)

• Nytt äldreboende i Västerås för Västerås kommun (25-årigt hyresavtal)

• Nytt äldreboende i Ängelholm och nytt LSS (15-årigt hyresavtal)

• Om- och tillbyggnad av Nykvarns kommunhus (nytt 25-årigt hyresavtal)

• Uppförande av kulturhus till Skellefteå kommun (50-årigt hyresavtal)

• Uppförande av Socialtjänstens hus i Västerås (15-årigt hyresavtal)

• Ombyggnation av lokaler i Haninge till skola och äldreboende för Haninge kommun (ett 23-årigt och ett 20-årigt hyresavtal)

• Uppförande av sex LSS-fastigheter tillsammans med Emrahus och fyra LSS-fastigheter i egen regi (15-åriga hyresavtal).

Utöver fastighetsutveckling och renoveringar/investeringar fortsätter vi att leverera inom transaktioner. Vi har under svåra marknadsförhållanden bevisat att våra tillgångar är bland de mest likvida i hela Norden. Sedan förvärvet av Hemfosa har vi avyttrat fastigheter för 10,9 mdkr i linje med eller högre än bokfört värde.

Utsikter

SBB:s trygga kassaflöden och arbete mot en BBB+ rating har möjliggjort att vi kunnat bemöta en av de största prövningarna vår ekonomi utsatts för i modern tid. Vi ser fortsatt att vi i enlighet med resultatet för första halvåret och intjäningsförmågan levererar i år en stark intjäningsförmåga om 2,91 kronor per A- och B-aktie. Vi kommer att fortsätta att investera i samhället, bland annat. genom att vi denna sommar erbjudit sommarjobb till 123 ungdomar som bor i SBB:s hyresrättsbestånd.

Covid-19 har gått ifrån att vara en pandemi till att också bli en kraftigt förhöjd risk för världsekonomin som inte lämnar någon oberörd. Den stora osäkerhet som just nu råder kring den ekonomiska utvecklingen kräver fokus och hårt arbete. Samhällsfastigheter och bostäder påverkas minst av krisen, men alla påverkas. Å andra sidan detta är varken första eller sista kris som de långsiktiga bolagen måste hantera. Kriser kommer och går och man ska vara ödmjuk inför detta men vår uppgift är att vara en pålitlig och långsiktig samhällsaktör som på ett hållbart sätt levererar aktieägarvärde, god lönsamhet och starka resultat i alla situationer

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare