Delårsrapport Q2 2021

SBB är redan idag en folkaktie med ca 1 procent av svenska folket som aktieägare.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB):s äger fastigheter för 117 mdkr och fortsätter att leverera starka resultat, trygga kassaflöden och en hög tillväxt med ständigt ökande intjäningsförmåga per aktie som följd.

SBB:s intäkter utgörs av trygga kassaflöden från fastighetsförvaltningen av social infrastruktur som kompletteras med tre intäktsgenererande value-add-strategier: byggrättsutveckling & nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och värdeskapande transaktioner.

Intjäningsförmåga 3,79 kr per stam A-och B-aktier

SBBs 12-månaders rullande intjäningsförmåga steg med 49 procent i jämförelse med andra kvartalet 2020 och uppgår till 5 368 (3 686) mkr i slutet av första halvåret 2021. Per stam A-och B-aktier är intjäningsförmågan 3,79 kr per 30 juni 2021 vilket är en ökning med 30 procent under det senaste året.

Resultat efter skatt blev 9,3 mdkr vilket tillsammans med ökad intjäningsförmåga leder till höjd prognos för ett resultat om 7,80 kr per stamaktie A och B för helåret 2021

Resultat efter skatt blev 9,3 mdkr, en ökning med 258 procent jämfört med första halvåret förra året. Justerat för engångskostnader för bl.a. återbetalning av dyra lån samt avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier, hybridobligationer och minoritetsandelar, blev periodens resultat 6,09 kr per stamaktie A och B. Vår prognos för helåret 2021 är ett resultat om 7,80 kr per stamaktie A och B. Detta baseras på SBB:s löpande intjäningsförmåga samt resultatet för H1 2021.

Förvaltningsresultatet ökade med 428 mkr motsvarande 33 procent

Förvaltningsresultatet justerat för engångskostnader steg, i jämförelse med det första halvåret 2020, med 33 procent till 1 713 mkr (1 285). I engångskostnaderna inkluderas utöver kostnader för lösen av lån (168 mkr) också omstruktureringskostnader (29 mkr) och orealiserade valutaeffekter (74 mkr).

Den högsta substansvärdetillväxten 2019-2021 …

För två år sedan kommunicerade vi vår målsättning att vi för åren 2019–2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Utfallet för 2019 landade på höga 73 procent per stamaktie A och B. Under förra året fortsatte vi att leverera med en ökning av substansvärde per stamaktie A och B på 41 procent. Under det innevarande årets första sex månader har det långsiktiga substansvärdet ökat med 10 procent till 31,02 kr. Substansvärdet visar bara en del av SBB:s värden och verksamhet.

Man skulle kunna relatera substansvärdet till SBB:s förvaltningsverksamhet och i det här fallet förvaltningsresultat för första halvåret om 1,7 mdkr det vill säga förvaltningsresultat om 1,29 kr per stam A- och B-aktier för sex månader. Men som sagt, fastighetsförvaltningen kompletteras i SBB:s fall med ytterligare tre value-add-strategier vars värde inte återspeglas i substansvärdet.

… och ännu starkare tillväxt i resultat från tre value-add-strategier

Våra value-add-strategier fortsätter att leverera över alla plan. Enbart resultatet från våra två value-add-strategier Byggrättsutveckling & nyproduktion samt Investeringar i befintligt bestånd för första halvåret 2021 landade på 1,7 mdkr det vill säga ett resultat om 1,27 kr per stam A- och B-aktier för sex månader.

1) Resultatet från Byggrättsutveckling & nyproduktion för det första halvåret 2021 uppgår till 1 452 mkr att jämföra med målet om 1,0-1,4 mdkr på årsbasis. I slutet av första halvåret uppgick SBB:s byggrätts- och produktionsportfölj inkl JV till cirka 59 000 lägenheter. Skulle man till detta lägga 37 000 lägenheter i JM:s bestånd blir SBB med totalt exponering mot 96 000 lägenheter det europeiska bolaget med störst potential från framtida bostadsproduktion.

2) Resultatet från Investeringar i befintligt bestånd under första halvåret 2021 uppgår till 233 mkr, att jämföra med målet om 600 mkr på årsbasis. Under första halvåret 2021 har SBB färdigställt driftnettoförbättrande renoveringar av 375 lägenheter. Ytterligare 98 lägenheter är under pågående renovering och 181 lägenheter är uppsagda där renovering är planerad att påbörjas inom en tremånadersperiod. Utöver renoveringar av lägenheter uppgraderar SBB kontinuerligt bolagets bestånd av samhällsfastigheter. Total volym av dessa projekt är cirka 3 048 mkr och när dessa är färdigställda kommer de att bidra till en ökning av driftnettot med 181 mkr på årsbasis. Samtidigt ligger direktavkastning (yield on cost) för dessa värdeskapande projekt på 5,9 procent, vilket bäddar för stark värdetillväxt.

3) Transaktionsteamet fortsätter att leverera med fastighetstransaktioner för totalt 17,4 mdkr under andra kvartalet 2021. Exempel på värdeskapande transaktioner är försäljningar av kontorsfastigheter i några transaktioner och i vissa fall 20 procent över senaste värdering, förvärv av 70 procent av aktierna i Riksbyggens hyresrättsbolag Unobo samt avyttring av innehavet i Entra med en vinst om 10 procent, cirka 300 mkr under innehavstiden.

SBB har som en viktig del i bolagets satsning på social hållbarhet att bidra med nya äldreboenden och LSS-fastigheter. Antalet äldreboenden i egen förvaltning ska öka kraftigt och målet är att den totala hyresintäkten från äldre- och LSS-boenden dubbleras under perioden 2020 – 2025 från nivån om drygt 800 mkr till 1,6 mdkr årligen. I slutet av första halvåret 2021 hade våra intäkter från äldreboenden och LSS-boenden ökat till 1 180 mkr.

Nyckeltal för BBB+ rating levererade

I slutet av perioden uppgick vår justerade nettoskuld proforma, justerat för kassa från sålda men ej frånträdda fastigheter och likvida finansiella tillgångar samt 12 månaders intjäning dividerat med totalt kapital enligt S&P:s loan-to-value definition till 48 procent. Vi fortsätter att höja räntetäckningsgraden vilken i slutet av halvåret låg på 5,2 gånger. SBB har en mycket stark finansiell ställning med starka bankrelationer och tillgång till den europeiska kreditmarknaden. SBB hade i slutet av halvåret tillgängliga medel i form av likvida medel, likvida finansiella tillgångar och tillgängliga kreditlöften om 26,1 mdkr. Vi har drygt 112 mdkr i icke pantsatta tillgångar och lång kapital- och räntebindning. SBB hade en snittränta på 1,13 procent i slutet av halvåret.

Sammantaget har vi levererat de nyckeltal som krävs för en BBB+ rating, även om detta inte reflekteras i den faktiska ratingen ännu. Man får ha respekt för att ratinginstituten arbetar i längre cykler och vi kommer jobba på för att stärka vår ställning ytterligare. I linje med detta justerar vi vårt mål till att nå en BBB+ rating på kort sikt. Vi behåller målsättningen att nå A- på lång sikt.

Hållbarhet är kärnan i vår affärsmodell

SBB:s fokus att vara helt klimatneutrala 2030 bygger på ett holistiskt tänkande med fokus på energiinvesteringar, livscykelinvesteringar med fokus att bygga i trä och minskat koldioxidutsläpp från produktion som görs i betong samt produktion av förnyelsebar energi. Pågående energiinvesteringar har som mål att uppnå en halvering av energiförbrukningen. Mer än hälften av SBB:s pågående nyproduktion byggs i trä. Trä är förnybart, har en lägre klimatpåverkan från förädlingsprocesserna jämfört med andra byggmaterial och har dessutom kapacitet att lagra koldioxid. SBB satsar på att skapa förutsättningar att vara klimatpositiv genom produktion av förnyelsebar energi. Vi producerar värme från bergvärme, bygger solcellsanläggningar för produktion och planerar för vindkraft.

Utsikter

Vi höjer prognosen för helåret 2021 till ett resultat om 7,80 kr per stamaktie A och B. Vi är idag en stor familj med ca 100 000 aktieägare och ca 300 medarbetare som finns på många orter i flera länder. Våra medarbetare och vår infrastruktur skapar en unik investeringsplattform som kommer att fortsätta leverera starka resultat, trygga kassaflöden och en hög tillväxt. Kvaliteten på våra tillgångar, både i termer av trygghet i hyresflödena och likviditet på transaktionsmarknaden, har bevisat sig som Europas tryggaste i utmanande tider. Detta förpliktigar att fortsätta bygga Europas största fastighetsbolag med fokus på trygga tillgångar. Cirka 52,5 mdkr, motsvarande 45 procent av våra 117 mdkr i fastighetstillgångar, är bostadsfastigheter, 31 mdkr (26 procent) är utbildningsfastigheter, hälso- och sjukvårdsfastigheter ca 8 mdkr (7 procent), statlig infrastruktur, byggrätter och rättsväsendet 12 mdkr (11 procent). Utöver bostadsfastigheter på egen balansräkning, har SBB stor bostadsexponering genom JV och Intressebolag såsom Hemvist, JM, Publicus, Origa Care, Magnolia, Odalen med flera samt investeringar i bostadsbolag såsom Heba, Klarabo, Amasten, Studentbostäder i Norden och Solon Eiendom.

SBB är redan idag en folkaktie med ca 1 procent av svenska folket som aktieägare. Vi ser fram emot att allt fler svenskar äger SBB-aktier och därmed bidrar till att det finns en stark professionell europeisk aktör som säkrar social infrastruktur samtidigt som de får en säker och trygg avkastning med ständigt ökade utdelningar. För oss 300 medarbetare gäller det att fortsätta jobba hårt. Och i år får 200 ungdomar en möjlighet att sommarjobba hos oss.

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare