Mats Reimark har utsetts till ny VD för Morphics dotterbolag MBD. Samtidigt har Mikael Willgert utsetts till ny utvecklingschef och Per Fredriksson till ny marknadschef. Energisystemen under utveckling innebär ett helt nytt sätt att omvandla, lagra och använda förnybar energi och kan som ett exempel komma att helt ersätta dieselaggregat för drift av telekombasstationer.

Mats Reimark är 47 år och utbildad civilingenjör vid KTH. De senaste två åren har han arbetat som Director Hybrid Engineering vid GM Powertrain Europe, en del av General Motors globala hybridverksamhet. Reimarks roll har bland annat varit att skapa en organisation för utveckling av hybrider, och under hans ledning har nya hybridkoncept visats på mässor i Europa och i USA.

Reimark har haft sin karriär inom SAAB Automobile och GM. Bland annat har han haft det europeiska ansvaret inom GM för forskning och tidig utveckling av styrsystem till motorer, växellådor och hybridsystem för att möta nya utmaningar vad gäller koldioxidutsläpp, emissioner och prestanda. Reimark har också varit ansvarig för utveckling av bensinmotorer och styrsystem inom SAAB Automobile och ansvarat för etableringen av ett kompetenscenter för ”drive quality”, körkänsla.

Reimark tillträder befattningen senast i januari 2008.

”Mats har i sina tidigare befattningar visat på förmåga att bygga broar mellan forskning och applikation, att på kort tid ta en teknisk vision och genomföra den i praktiken med beaktande även av den ekonomiska verkligheten, kundfokus och omvärldsanalys. Entreprenörskap och strategiskt tänkande, att fånga helheten och se vart man ska gå, är egenskaper som kommer väl till pass nu när vi skall accelerera produktutvecklingen för våra energisystem”, säger Jonas Eklind, koncernchef och VD för Morphic.

”Jag har med intresse följt Morphic under en längre tid, tror mycket på produkten och ser fram emot att vara med och påverka banbrytande utveckling som både ger ekonomiskt bärkraftiga och samtidigt miljömässigt hållbara lösningar för lokal elproduktion och energilagring”, säger Mats Reimark.

Ny utvecklingschef och marknadschef
Parallellt med rekryteringen av Mats Reimark till ny VD har Mats Willgert utsetts till ny utvecklingschef och Per Fredriksson till ny marknadschef.

Mikael Willgert är civilingenjör och kommer närmast från en befattning som utvecklingschef/CTO inom TagMaster AB. Där har han under sina sju år byggt upp en utvecklingsavdelning och tagit fram ett helt nytt produktprogram där avgörande krav är lång livslängd, extremt låg strömförbrukning och mekanik som tål en tuff miljö. Tidigare har Mikael Willgert arbetat på Ericsson som chef för GSM Infrastructure samt strategiledning. Han har också bland annat arbetat på CelsiusTech som chef för en produktionsenhet för flygelektronik.

Mikael Willgert är 49 år och utbildad teknisk fysiker från KTH. Willgert har ett tjugotal godkända patent omfattande systemlösningar, elektronik HW och mekanik.
Willgert tillträder tjänsten i december 2007.

Per Fredriksson, ny marknadschef inom Morphic Business Development, kommer närmast från en befattning som samverkansdirektör vid Karlstad Universitet. Där har Fredriksson de senaste fyra åren haft övergripande ansvar för externa relationer och affärsutveckling.

Tidigare har Fredriksson haft olika chefsbefattningar inom såväl stora som små företag. Han har bland annat varit CEO för Nordic Circle AB och VD för Netnova Development AB. Under en period var han finansdirektör för Kvaerner Pulping i Singapore och var med och byggde upp företagets försäljnings- och projektkontor.

Per Fredriksson har en universitetsexamen i Business Administration och i matematik vid Karlstad Universitet. Han har också ett antal styrelseuppdrag både i företag och vid universitetet.
Fredriksson tillträder tjänsten i december 2007.

”Det är ett erfaret gäng som nu tar ledningen i Morphic Business Development AB. Området Nya energisystem är ännu bara i sin början och den potentiella marknaden för energisystemen är stor. Bland de aktörer som redan visat intresse för systemet finns såväl telekombolag, energibolag och vindkraftparker som industrier och lantbrukare”, säger Jonas Eklind, koncernchef och VD för Morphic.

Om Morphic Business Development
Morphic Business Development (MBD) bildades 2007 med syftet att utveckla och marknadsföra kompletta energisystem för förnybar energi. I systemen ingår såväl egenutvecklade delsystem och komponenter (bland annat vindkraftverk, flödesplattor till bränsleceller och reformers) som andra produkter från övriga dotterbolag och externa företag. MBD är baserat i Karlskoga och sysselsätter i dagsläget sex personer, men kommer framöver att ha verksamhet på ett flertal platser.

Målet är att etablera Morphic som en ledande leverantör av högeffektiva, energisystem som möjliggör lokal produktion av elektricitet baserat på förnybar energi.
Energisystemen möjliggör en stabil, lokal och miljömässigt hållbar produktion av elektricitet. Grundprincipen vid produktion av el är att den el som produceras omedelbart måste förbrukas. Ett problem vid produktion av el baserad på vindkraft är att den ofta ger en alldeles för ojämn elproduktion för att utgöra ett fullvärdigt alternativ till mer traditionella energislag. Ett vindkraftverk genererar till exempel el enbart så länge det blåser men står annars still. Hittills har det inte funnits något effektivt sätt att i stor skala lagra energin, för att sedan använda under perioder då produktionen går ner.

Morphics energisystem representerar ett helt nytt sätt att omvandla, lagra och använda energi från förnybara energikällor. Systemet består av en bränslecellsbaserad energikonverterare i vilken energin från vindkraftverket, genom en kemisk process, omvandlas till en energibärare som vätgas eller metanol. Detta bränsle kan sedan lagras, för att senare åter omvandlas till elektrisk energi med hjälp av ett bränslecellsystem.

Utöver energikonverteraren består systemet av egenutvecklade, mindre och medelstora vindkraftverk på upp till 500 kW. Vindkraftverken har utvecklats mot de krav och direktiv som gäller för stora vindkraftverk avseende hög tillförlitlighet, säkerhet och långa serviceintervaller. Den enkla, robusta konstruktionen med direktdriven generator, elektronisk spänningsomvandling och effektdelning ger flera fördelar, bland annat hög verkningsgrad och pålitlig drift.
En första demonstrationsanläggning där vindkraften kombineras med bränslecellerinstallerades i Karlskoga under hösten 2007.

Förvärv av Helbio S.A.
I augusti 2007 förvärvades 55% av det grekiska energiteknikföretaget Helbio S.A., ledande inom system för effektiv och miljövänlig produktion av vätgas baserat på förnybara bränslen (t ex etanol och biogas). Kärnan i Helbios patenterade teknik består av så kallade ”reformers”, vilka gör det möjligt att omvandla flytande och gasformiga bränslen som alkoholer och kolväten till vätgas. Styrkan i tekniken ligger i den höga energieffektiviteten, de låga produktionskostnaderna och inte minst möjligheten till lokal vätgasproduktion.

Förvärvet är ett viktigt led i Morphic Business Developments strategi att säkra tillgången på såväl teknisk kompetens som kritiska komponenter.