DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SSM HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENT.

Styrelsen för SSM Holding AB (publ) (”SSM” eller ”Bolaget”) har fastställt villkoren för Bolagets företrädesemission som beslutades och offentliggjordes den 21 februari 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämman den 17 mars 2020.

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen syftar till att tillföra SSM kapital för att möjliggöra större flexibilitet i Bolagets hyresrättsrättsaffär, fler produktionsstarter i närtid samt skapa bästa möjliga förutsättningar till en långsiktig stabil finansiering.
  • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:2).
  • Teckningskursen har fastställts till 8,0 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra SSM högst 157 010 168 SEK före emissionskostnader, genom utgivande av högst 19 626 271 nya aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet om högst 19 626 271 SEK.
  • Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämman den 17 mars 2020.

Villkor för Företrädesemissionen
För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs. teckningsrelation 1:2). Investerare har även möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 mars 2020. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 17 mars 2020 och exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 18 mars 2020.

Teckningskursen har fastställts till 8,0 SEK per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att tillföra SSM högst cirka 157 010 168 SEK före emissionskostnader, genom utgivande av högst 19 626 271 nya aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet om högst 19 626 271 SEK.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 23 mars 2020 till och med den 6 april 2020. SSM:s styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 6 april 2020.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 33,3 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämman den 17 mars 2020. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggjordes den 21 februari 2020 och finns tillgänglig på SSM:s webbplats.
 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

17 mars 2020 Extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen
17 mars 2020 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
17 mars 2020 Sista dag för handel inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
18 mars 2020 Första dag för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
19 mars 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare vilka är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
23 mars – 2 april 2020 Handel i teckningsrätter
23 mars – 6 april 2020 Teckningsperiod
Omkring den 8 april 2020 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 
Viktig information om LEI och NID vid teckning utan stöd av teckningsrätter

Enligt MiFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna nya aktier i Bolaget utan stöd av teckningsrätter. Observera att det är aktietecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att Mangold Fondkommission kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls.

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet: www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations

För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Tänk på att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på ditt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av teckningsrätter.

Rådgivare

Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till SSM i samband med Företrädesemissionen.
Mangold Fondkommission är emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2020 kl.19:30 CET.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

 
Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i SSM. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SSM kommer endast att ske genom det prospekt som SSM beräknar offentliggöra omkring den 17 mars 2020. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.