Sammanfattning av april – juni 2018

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 73,1 MSEK (168,4).  
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK (19,7) och rörelsemarginalen till 1,9% (11,7).   
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 85,9 MSEK (-230,7).    
 • 33 förhandsavtal tecknades under kvartalet.  
 • Projekt Sollentuna Hills delades upp i två projekt med 94 bostadsrätter respektive 94 hyresrätter. Hyresrättsprojektet har produktionsstartats i egen regi. 
 • Bolagets obligationsvillkor förändrades under kvartalet. Efter förändringen har bolaget möjlighet att produktionsstarta projekt med en lägre säljgrad än idag, förutsatt att bolagets samtliga bostadsrätter under produktion uppgår till minst 60 procent.
 • Finalist i tävling om att utveckla en ny stadsdel i Sollentuna.  
 • Koncernledningen utökades med nyrekrytering av Maria Boudrie i rollen som chefsjurist och Christer Ljung i rollen som inköpschef.  

Sammanfattning av januari – juni 2018

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 168,6 MSEK (304,9).  
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,3 MSEK (40,9) och rörelsemarginalen till 5,5% (13,4).   
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 28,7 MSEK (-232,2).    
 • 39 förhandsavtal tecknades under perioden.  
 • Produktionsstart i egen regi av Täby Turf och Sollentuna Hills med totalt 273 hyresrätter.  
 • Avsiktsförklaring tecknades om ensamrätten till att förvärva 1 200 byggrätter i Segeltorp, Rotebro, Spånga samt i centrala delarna av Täby, till ett projektvärde om 3,5 miljarder SEK.  
 • Erhållit markanvisning från Stockholms stad avseende 100 studentbostäder vid Brommaplan.  
 • Tidigt samråd för Tellus Towers pågick under våren. Stockholms Stadsbyggnadskontors ställningstagande från det tidiga samrådet väntas under hösten 2018. Därefter följer ordinarie samråd.  

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen

Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:
”Det avvaktande läget på marknaden för bostadsrätter kvarstod under kvartalet, dock på en mer stabiliserad nivå. Vår försäljningstakt utvecklades försiktigt positivt, men skiljer sig betydligt från de höga jämförelsetal som både marknaden och vi själva hade motsvarande kvartal föregående år. Vid rapportdatum har vi tecknat 55 förhandsavtal under året. I några av våra försäljningsstartade projekt har vi ännu inte påbörjat konvertering till förhandsavtal, vilket påverkat antalet möjliga tecknade förhandsavtal. Försäljningsgraden i vår pågående produktion uppgick till 95,8 procent vid kvartalets utgång.

Minskad aktivitetsnivå i pågående produktion påverkar bolagets resultatutveckling i närtid och kvartalets rörelseresultat uppgick till 1,4 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent till följd av det lägre bruttoresultatet och lägre resultatandelar från JV. Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade betydligt under kvartalet och uppgick till 85,9 MSEK, vilket till största del kan förklaras av att Turbinhallen är i slutskedet av inflyttning och färdigställande. Vi fortsätter att optimera våra projekt med egna medarbetare samtidigt som vi intensifierar arbetet med att förstärka vår logistik och materialhantering. Under kvartalet har bolagets obligationsvillkor justerats, vilket möjliggör för SSM att starta produktion av enskilda projekt till en initialt lägre säljgrad än idag. En förutsättning är dock att säljgraden för bolagets samtliga bostadsrätter under produktion uppgår till minst 60 procent. De förändrade villkoren ger oss önskad flexibilitet för fortsatt tillväxt.

Den strukturella bostadsbristen är påtaglig och i den kalibrering av marknaden som nu pågår är det vår uppfattning att SSM med våra prisvärda, yteffektiva och kommunikationsnära bostäder är rätt positionerade, när befintliga och blivande stockholmare behöver anpassa sig till rådande förutsättningar. Vårt konkurrenskraftiga kunderbjudande bekräftas även av det faktum att SSM under de senaste 18 månaderna har färdigställt cirka 770 bostäder där samtliga är slutsålda.”
 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 07:30 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Roos                                                                 Ann-Charlotte Johansson
VD & koncernchef                                                          Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]                                  E-post: [email protected]
                                                                                    Telefon: +46 (0)761-65 17 71 

Om SSM Holding AB (publ)        
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com