Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 28 juni 2019 ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare i SBB om att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i SBB (”Utbyteserbjudandet”). Utbyteserbjudandet innebär att SBB erbjuder 20 stamaktier av serie D i SBB för varje preferensaktie i SBB som löses in.

Utbyteserbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att SBB efter fullföljande kommer att lösa in 139 030 preferensaktier i SBB, motsvarande cirka 79,33 procent av preferensaktierna i Bolaget, vilket motsvarar cirka 0,02 procent av totalt antal aktier i Bolaget och cirka 0,01 procent av totalt antal röster i Bolaget.

Utbetalning av vederlaget i Utbyteserbjudandet beräknas kunna påbörjas omkring den 22 augusti 2019. I samband med utbetalningen av vederlag till de innehavare av preferensaktier i Bolaget som accepterat Utbyteserbjudandet kommer SBB emittera 2 780 600 nya stamaktier av serie D.

Inlösen av preferensaktierna och nyemissionen av stamaktierna av serie D inom ramen för Utbyteserbjudandet i enlighet med ovan motsvarar en utspädning om 0,32 procent av totalt antal aktier i Bolaget och 0,10 procent av totalt antal röster i Bolaget.

För att möjliggöra för de preferensaktieägare som ännu inte accepterat Utbyteserbjudandet att byta ut sina preferensaktier till stamaktier av serie D har styrelsen beslutat, i enlighet med beslutet som fattades av extra bolagsstämma den 24 juni 2019, att förlänga acceptfristen till och med den 29 augusti 2019. Anmälan är likt tidigare bindande och preferensaktier anmälda för inlösen apportreserveras i Euroclear-systemet vid anmälan om inlösen. Utbetalning av vederlag till de preferensaktieägare som accepterar Utbyteserbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas kunna påbörjas omkring den 10 september 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 17:45 CET.

Viktig information

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Utbyteserbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. SBB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Utbyteserbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Sydafrika eller USA eller något annat land där Utbyteserbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Utbyteserbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Utbyteserbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom SBB kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och SBB har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.