• Erbjudandet utgör ett så kallat budpliktsbud som lagts fram efter ett förvärv av mer än 30 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Offentliga Hus som genomfördes av SBB i december 2020, innebärandes en skyldighet att offentliggöra ett erbjudande till resterande aktieägare i Offentliga Hus, vilket skedde den 20 januari 2021. Erbjudandet var endast villkorat av att samtliga erforderliga godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter erhålls, vilket skedde den 17 februari 2021. SBB är en stor aktör inom social infrastruktur med fokus på samhällsfastigheter i Norden och svenska reglerade hyresrätter. SBB är av uppfattningen att det genom förvärvet av Offentliga Hus och med det en bredare portfölj och geografisk spridning skulle vara ännu bättre positionerat som partner till de nordiska välfärdsstaterna och andra viktiga intressenter.

 • SBB erbjuder samtliga aktieägare i Offentliga Hus att som vederlag för varje aktie i Offentliga Hus erhålla antingen ett kontantvederlag om 15,41 kronor (Kontantvederlaget), eller cirka 0,5 D-aktier i SBB (Aktievederlaget). För ytterligare information hänvisas till Erbjudandehandlingen.

 • SBB är en stor aktör inom social infrastruktur med fokus på samhällsfastigheter i Norden och svenska reglerade hyresrätter. SBB är av uppfattningen att det genom förvärvet av Offentliga Hus med en större portfölj och geografisk spridning skulle vara ännu bättre positionerat som partner till de nordiska välfärdsstaterna och andra viktiga intressenter.

 • SBB:s D-aktier erbjuder en förutsägbar och stabil avkastning. D-aktiens utdelning uppgår för närvarande till 2 kronor per aktie som betalas ut kvartalsvis i juli, oktober, januari och april. Varje D-aktie berättigar till en tiondels (1/10) röst.

 • SBB ägde, per den 15 mars 2021, direkt och indirekt, totalt 186 669 397 aktier i Offentliga Hus, motsvarande 73,93 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus. SBB kan före och under acceptfristen för Erbjudandet komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, ytterligare aktier i Offentliga Hus. Alla sådana förvärv eller överenskommelser kommer att ske i överensstämmelse med Takeover-reglerna och svensk lag samt offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

 • Offentliga Hus har satt samman en oberoende budkommitté som senast två veckor före acceptfristens utgång ska offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till denna uppfattning. Aktiebolaget Fastator AB, Offentliga Nordic Property Holding SARL, CLBRM Private S.A., SICAR och Nordact AB har sålt sina aktier i Offentliga Hus till SBB, för ett pris ej överstigande priset i Erbjudandet, vilket innebär att styrelseledamöterna Björn Rosengren, Carl Bildt, Pierre Ladow och Svante Bengtsson i Offentliga Hus har en intressekonflikt enligt punkten II.18 i takeover-reglerna för vissa handelsplattformar och får således inte delta i Offentliga Hus handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet.

 • SBB erbjuder samtliga aktieägare i Offentliga Hus att som vederlag för varje aktie i Offentliga Hus erhålla antingen ett kontantvederlag om 15,41 kronor (Kontantvederlaget), eller cirka 0,5 D-aktier i SBB (Aktievederlaget). Om du inte accepterar Erbjudandet behövs ingen åtgärd. För ytterligare information hänvisas till Erbjudandehandlingen.

 • Om SBB blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Offentliga Hus avser SBB att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Offentliga Hus. I samband med detta kommer SBB att verka för att Offentliga Hus aktier avnoteras från Nasdaq First North Premier. En tvångsinlösenprocess tar normalt sett 12-24 månader.

 • För att acceptera Erbjudandet så ska du som direktregistrerad aktieägare underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till Nordea Issuer Services. Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas med post, helst i bifogat förfrankerat svarskuvert, i god tid föra sista anmälningsdag för att kunna vara Nordea tillhanda senast klockan 15.00 CET den 13 april 2021. Om dina aktier är förvaltarregistrerade så ber vi dig höra av dig till din förvaltare. Anmälan ska då ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

 • Acceptfristen löper mellan 16 mars – 13 april 2021. Anmälningssedeln måste lämnas in eller sändas med post, helst i bifogat förfrankerat svarskuvert, i god tid föra sista anmälningsdag för att kunna vara Nordea tillhanda senast klockan 15.00 CET den 13 april 2021.

 • Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln hålls tillgänglig på SBB:s, Swedbanks och Nordeas hemsida. Erbjudandehandlingen kommer också finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida.

 • Nej. Då Erbjudandet utgör ett budpliktsbud där man erhållit konkurrensgodkännande finns det inga utestående fullföljandevillkor. En inlämnad anmälningssedel under acceptperioden blir således bindande för parterna och kan inte återkallas.

 • Ja, det finns två vederlagsalternativ, vederlag i kontanter eller vederlag i aktier (ömsesidigt uteslutande). Ration är fixerad och kommer inte ändras med anledning av aktiekursutvecklingen för SBB:s D-aktie.

 • SBB kommer endast att betala ut hela (och inga fraktioner av) D-aktier i SBB till aktieägare i Offentliga Hus som accepterar Erbjudandet. Om aktieägare i Offentliga Hus lämnar in ett sådant antal aktier i Erbjudandet att det aktievederlag som SBB ska betala för sådana aktier i Offentliga Hus inte uppgår till ett jämnt antal nya D-aktier i SBB kommer vederlag för överskottsfraktioner att utgå kontant.

 • Erbjudandet innebär en premie om cirka 20,9 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Premier för aktien i Offentliga Hus den 17 december 2020 (vilket var den sista handelsdagen innan SBB offentliggjorde att SBB förvärvat 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus).

 • Utbetalning av vederlag förväntas ske omkring den 23 april 2021. SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Vid en eventuell förlängning av acceptperioden kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet inte att fördröjas.

 • Ersättning för fraktioner av SBB-aktier sker samtidigt som utbetalning av vederlagsaktierna. Under förutsättning att acceptfristen avslutas den 13 april 2021 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 23 april 2021.

 • En inlämnad anmälningssedel under acceptperioden är bindande för parterna och kan inte återkallas.