§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och/eller aktier samt bedriva därmed
förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.

§ 5 Aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 500 000 000 och högst 6 000 000 000 stycken.

Aktier skall kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A, Stam B, Stam D respektive
Preferensaktier. Stam A aktier, Stam B aktier, och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt
Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en (1) röst. Varje Stam B aktie och Stam D aktie
respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Samtliga aktieslag får emitteras till
ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Vinstutdelning på stamaktier

Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska
följande gälla:

• Stamaktier av serie A och B har rätt till samma utdelning per aktie.
• Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på
stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år.

Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger två (2) kronor ska utdelningsbegränsningen
om två (2) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två (2) kronor per år
kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter
utdelningsbegränsningen ska återgå till två (2) kronor.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning
eller i fyra (4) lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i
juni, september, december och mars.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie D ska göras i fyra (4) lika stora
delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni,
september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av utdelning av
stamaktie av serie D den sista vardagen i mars 2019.

Vinstutdelning på preferensaktier

Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning

Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför
Stamaktierna till utdelning enligt nedan.

Beräkning av Preferensutdelning

Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning per
Preferensaktie av ett belopp om trettiofem (35) kronor (”Preferensutdelning”), med kvartalsvis
utbetalning om åtta komma sjuttiofem (8,75) kronor per Preferensaktie, med utbetalningsdagar
enligt nedan.

Utbetalning av vinstutdelning

Utbetalning av vinstutdelning på Preferensaktier skall ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid en
fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar för
vinstutdelning på Preferensaktier skall vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det
fall sådan dag inte är bankdag, skall utbetalningsdagen vara närmast föregående bankdag. Med
”bankdag” avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av
skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för
antagandet av denna bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Beräkning av Innestående

Belopp Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelning lämnats, skall Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkning skall ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller
skulle ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående
Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.

Omräkning vid vissa bolagshändelser

För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan
liknande bolagshändelse skall de belopp som Preferensaktien berättigar till omräknas för att
återspegla denna förändring.

Bolagets upplösning

Om bolaget upplöses skall Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur
bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle erhållits om
aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.
Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna
tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till maximalt trettioen (31) kronor per
aktie.

Övrigt

Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.

Omvandling av aktier

Ägare av Stam A aktie skall äga rätt att när som helst påfordra att Stam A aktie omvandlas till
Stam B aktie. Framställning om omvandling skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid
skall anges hur många Stam A aktier som önskas omvandlade, och, om omvandling inte avser
vederbörandes hela innehav av Stam A aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen är
skyldig att utan dröjsmål anmäla omvandlingen for registrering. Styrelsen skall därefter tillse att
erforderliga registreringar i aktieboken sker snarast möjligt.

Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie D.
Omvandling ska endast kunna ske under förutsättning att ingen höjning av
utdelningsbegränsningen avseende stamaktie av serie D är ikraft. Begäran om omvandling, som
ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska omvandlas till stamaktier av serie D
samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier omvandlingen avser, ska
göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i
aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i
avstämningsregistret.

Inlösen av Preferensaktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst
antal eller samtliga Preferensaktier efter beslut av bolagsstämman med enkel majoritet.

Fördelningen av vilka Preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal
Preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om
inlösen, Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av
överskjutande Preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av
Preferensaktier kan dock bolagsstämman besluta vilka Preferensaktier som skall inlösas.
Lösenbeloppet för varje inlöst Preferensaktie skall vara ett belopp beräknat enligt följande:

(i) Fram till 2020-10-05, ett belopp uppgående till 750 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp
uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.(i)
Fram till 2020-10-05, ett belopp uppgående till 750 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp
uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.

(ii) Från och med 2020-10-05 till och med 2024-10-05, ett belopp uppgående till 650 kronor jämte
eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för
Innestående Belopp enligt ovan.(ii) Från och med 2020-10-05 till och med 2024-10-05, ett belopp
uppgående till 650 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp
motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.

(iii) Från 2024-10-05 och för tiden därefter, ett belopp uppgående till 600 kronor jämte eventuellt
Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående
Belopp enligt ovan.

Från och med den dag då lösenbeloppet enligt ovan förfallit till betalning upphör all ränteberäkning
därpå. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Aktieägarens företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag,
skall innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av
samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier
är Stamaktier eller Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier,
skall fördelningen ske genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier,
Stam B, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är
Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive
företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan
komma att bytas mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom
utgivande av Stam A aktier och Stam B aktier.

Därvid gäller att endast Stamaktieägarna av serie A och serie B har företrädesrätt till de nya
Stamaktierna varvid gamla aktier av visst stamaktieslag av serie A och serie B medföra rätt till nya
aktier av samma stamaktieslag, Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att genom fondemission, eftererforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av
nytt slag.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av 3–10 ledamöter och inga suppleanter.
Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre
veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och lederförhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101–1231.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
_______________________