Med en växande organisation ökar behoven av samordning och högre krav ställs på kommunikation och ledarskap. Det är viktigt att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Även lokal förankring hos de anställda är viktigt. Därför anställer bolaget ungdomar som under loven arbetar i de bostadsområden där de själva bor. Ett personligt engagemang i lokalsamhället som leder till kontinuerlig utveckling av boendemiljön och samtidigt ger goda sociala sidoeffekter.

Varje medarbetare ska få möjligheter att utifrån sin förmåga utvecklas på bästa sätt i sitt arbete och i sin personlighet för organisationens och individens framgång. SBB garanterar all personal en arbetsplats som präglas av lika möjligheter, värdighet, respekt och rättvisa, fri från diskriminering och trakasserier. Anställningsbeslut ska alltid fattas baserat på tydligt definierade kriterier och alla sökande ska behandlas och bedömas på dessa grunder utan diskriminering. Diskriminering kan omfatta, men är inte begränsad till, de diskrimineringsgrunder som skyddas av svensk lag: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Alla nya anställda ska ta del av SBB:s introduktionsprogram där bland annat information om karriärsutveckling och policys som uppförandekod och hållbarhetspolicy ingår.

Område Framsteg och initiativ 2020

Utveckla humankapital

Attrahera och behåll talanger

Marknadsmässiga anställningsvillkor

Kollektivavtal

Kompetensutveckling

God arbetsmiljö

Flextid och val av arbetsort med anpassning för våra medarbetares livssituation.

Bonus baserad på ett antal olika parametrar kopplade till SBB:s måluppfyllnad samt den enskilda medarbetarens prestation.

Optionsprogram och andra incitamentsprogram för att motivera och belöna medarbetare.

Personlig utveckling och kompetenslyft.

Medarbetarna omfattas av sjukförsäkring och tjänstepension.

Andel av anställda som omfattas av kollektivavtal Mer än 80 % av alla anställda omfattas av kollektivavtal.
Förmåner för anställda Friskvårdsbidrag, glasögon, betald semester, tjänstebil, föräldraledighet, tjänstepension och sjukförsäkring.
Flexibilitet och balans i arbetslivet Flextid och val av arbetsort med anpassning för våra medarbetares livssituation.
Uppmuntra diversitet och jämlikhet Insatser för att öka kännedom om diversitet och jämlikhet i samband med personalträffar och utbildningar.
Gender pay ratio Kartläggningar av skillnader i lön genomförs löpande.
Förbättra välmående i arbetet och skapa balans mellan arbete och fritid Möjligheter till distansarbete, flexibel arbetstid och hänsyn till personlig situation.
Mät välmåendet hos de anställda Medarbetarundersökningar genomförs.
Utbildning och utveckling En utbildningsplan för samtliga medarbetare har tagits fram under 2020. Utbildningarna inkluderar bland annat miljö, arbetsmiljö, uppförandekod, klimatrisker, risker i leverantörskedjan mm. Utbildningar har genomförts löpande under året.
Medarbetarsamtal och utvärdering Medarbetarsamtal genomfört för samtliga medarbetare.
Hälsa och säkerhet för medarbetare, driftspersonal och entreprenörer

Vårt ansvar för hälsa och säkerhet sträcker sig över alla våra tillgångar och arbetsplatser inklusive byggarbetsplatser. Skyddsronder genomförs regelbundet på egna och entreprenörers arbetsplatser där risker inventeras, bedöms och åtgärdas.

Samtliga chefer är utbildade inom hälsa och säkerhet. Hälsa och säkerhet ingår dessutom i utbildningsplanen för samtliga medarbetare med relevant innehåll anpassat för respektive roll. Korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron övervakas och rapporteras i årsredovisningen.

Utbilda chefer i arbetsmiljö och affärsmannaskap Utbildningar inom arbetsmiljö och affärsmannaskap är obligatoriskt för alla chefer, utbildningstillfällen anordnas löpande för att hålla kunskapen uppdaterad.
Uthyrare utbildade inom hyresrätt Alla uthyrare är utbildade inom hyresrätt.