Med en växande organisation ökar behoven av samordning och högre krav ställs på kommunikation och ledarskap. Det är viktigt att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Även lokal förankring hos de anställda är viktigt. Därför anställer bolaget ungdomar som under loven arbetar i de bostadsområden där de själva bor. Ett personligt engagemang i lokalsamhället som leder till kontinuerlig utveckling av boendemiljön och samtidigt ger goda sociala sidoeffekter.

Varje medarbetare ska få möjligheter att utifrån sin förmåga utvecklas på bästa sätt i sitt arbete och i sin personlighet för organisationens och individens framgång. SBB garanterar all personal en arbetsplats som präglas av lika möjligheter, värdighet, respekt och rättvisa, fri från diskriminering och trakasserier. Anställningsbeslut ska alltid fattas baserat på tydligt definierade kriterier och alla sökande ska behandlas och bedömas på dessa grunder utan diskriminering. Diskriminering kan omfatta, men är inte begränsad till, de diskrimineringsgrunder som skyddas av svensk lag: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Alla nya anställda ska ta del av SBB:s introduktionsprogram där bland annat information om karriärsutveckling och policys som uppförandekod och hållbarhetspolicy ingår.

Område Framsteg och initiativ 2020

Utveckla humankapital

Attrahera och behåll talanger

Marknadsmässiga anställningsvillkor

Kollektivavtal

Kompetensutveckling

God arbetsmiljö

Flextid och val av arbetsort med anpassning för våra medarbetares livssituation

Föräldraledighet och föräldraersättning

Bonus baserad på ett antal olika parametrar kopplade till SBB:s måluppfyllnad samt den enskilda medarbetarens prestation

Långsiktigt incitamentsprogram där alla anställda erbjuds delägarskap genom teckninga av optioner med en löptid om tre år.

Årliga utvecklingssamtal, personlig utveckling och kompetenslyft

Medarbetarna omfattas av sjukförsäkring och tjänstepension

Medlemsskap i MERC Talangnätverk som syftar till utöka medlemmarnas nätverk samt ge unga talanger insyn i potentiella karriärvägar framåt.

Andel av anställda som
omfattas av kollektivavtal
[GRI 102-41]
Mer än 80 % av alla anställda omfattas av kollektivavtal.
Förmåner för anställda Friskvårdsbidrag, glasögon, betald semester, tjänstebil, föräldraledighet, tjänstepension och sjukförsäkring.
Flexibilitet och balans i arbetslivet Flextid och val av arbetsort med anpassning för SBB:s medarbetares livssituation.
Uppmuntra diversitet och jämlikhet Insatser för att öka kännedom om diversitet och jämlikhet i samband med personalträffar och utbildningar.
Gender pay ratio [Diversity- Pay] Lönekartläggning genomförs årligen för att upptäcka eventuella skillnader i lön och säkerställa att företagets löner är jämställda. Bestämmelser och praxis för löner och anställningsvillkor finns dokumenterade i SBB:s HR-policy och lönepolicy. Där framgår att lönen ska spegla
den anställdes kompetens, arbetsresultat, ansvar och utveckling. SBB:s VD leder arbetet med lönekartläggning och justerar omgående eventuella skillnader som upptäcks mellan kvinnor och män som utför lika arbete.
Förbättra välmående i arbetet och skapa balans mellan arbete och fritid [H&S-Emp]
[GRI 403-2]
Möjligheter till distansarbete, flexibel arbetstid och hänsyn till personlig situation.
Mät välmående hos de
anställda
Medarbetarundersökningar genomförs årligen.
Utbildning och utveckling
[Emp-Training] [Emp- ev]
En utbildningsplan för samtliga medarbetare har tagits fram under 2020. Utbildningarna inkluderar rollspecifika ämnen samt obligatoriska moment om miljö, arbetsmiljö, uppförandekod, klimatrisker samt risker i leverantörskedjan. HR-chef ansvarar för planeringen och
genomförandet av utbildningsplanen. Genomförandet av utbildningsplanen påbörjades med virtuella utbildningsträffar under 2020 på grund av rådande smittspridningsrisk.
Hälsa och säkerhet för medarbetare, driftspersonal och entreprenörer

Vårt ansvar för hälsa och säkerhet sträcker sig över alla våra tillgångar och arbetsplatser inklusive byggarbetsplatser. Skyddsronder genomförs regelbundet på egna och entreprenörers arbetsplatser där risker inventeras, bedöms och åtgärdas.

Samtliga chefer är utbildade inom hälsa och säkerhet. Hälsa och säkerhet ingår dessutom i utbildningsplanen för samtliga medarbetare med relevant innehåll anpassat för respektive roll. Korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron övervakas och rapporteras i årsredovisningen.

Medarbetarsamtal och
utvärdering
Medarbetarsamtal genomförs årligen för samtliga medarbetare.
Hälsa, säkerhet och
arbetsvillkor för medarbetare, driftspersonal och entreprenörer
SBB:s ansvar för hälsa och säkerhet sträcker sig över alla SBB:s tillgångar och arbetsplatser inklusive byggarbetsplatser. Skyddsronder genomförs regelbundet på egna och entreprenörers arbetsplatser där risker inventeras, bedöms och åtgärdas.
Samtliga chefer är utbildade inom hälsa och säkerhet. Hälsa och säkerhet ingår dessutom i utbildningsplanen för samtliga medarbetare med relevant innehåll anpassat för respektive roll. Under 2020 uppgick korttidssjukfrånvaron till 2,7 procent och långtidssjukfrånvaron till 4,8 procent.
SBB stödjer den långa tradition av respekt för överenskommelser mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer som finns i alla SBB:s marknader. Alla SBB:s medarbetare förutom huvudkontoret omfattas av kollektivavtal (80%). Medarbetare omfattas av kollektivavtalen oavsett om dom är fackligt anslutna eller inte. Fackliga representanter involveras i förhandlingar vid omorganisationer eller vid riskfyllda arbetsmoment.
Utbilda chefer i arbetsmiljö och affärsmannaskap Alla chefer ska kunna identifiera och åtgärda risker i arbetsmiljön t. ex. buller, tunga lyft, höga höjder, ergonomi mm. SBB:s arbetsmiljöansvar omfattar både SBB:s egen och inhyrd personal, t. ex. entreprenörer. Utbildningar inom arbetsmiljö och affärsmannaskap är obligatoriskt för alla chefer i förvaltningen, utbildningstillfällen anordnas löpande för att hålla kunskapen uppdaterad.
Uthyrare utbildade inom hyresrätt Alla uthyrare är utbildade inom hyresrätt. Nya utbildningstillfällen kommer att anordnas under 2021 för att hålla kunskapen uppdaterad.
Nyanställda under året [GRI 401-1] 46
Personalomsättning [Emp-Turnover] [GRI 401-1] 20,3 procent
Karriärsvägar inom SBB SBB är ett snabbväxande bolag med många möjligheter för medarbetarna att utvecklas inom sina roller eller genom att växla roller. I förvaltningen finns möjlighet att ändra sina ansvarsområden t. ex. genom att gå från förvaltare till områdeschef eller från områdeschef till regionchef. Där finns också möjligheter till specialisering t. ex. genom att gå från tekniker till teknisk förvaltare eller genom att vidareutvecklas på andra sätt till exempel genom att som förvaltare ta sig an ett annat bestånd eller byta affärsområde. SBB uppmuntrar också medarbetare som vill växa genom att vidareutbilda sig.