Hållbarhetspolicyn omfattar hela SBB:s verksamhet och gäller alla bolag i koncernen. Policyansvarig är vice VD/Chef för fastighetsutveckling.

SBB definierar hållbar utveckling med ansvar för de långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten och konsekvenserna av hur SBB omsätter affärsidé och värderingar i affärsverksamheten.

  • SBB stödjer Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, föreningsfrihet, arbetsrätt, arbetsvillkor, eliminering av tvångsarbete, avskaffande av barnabete och diskriminering, försiktighetsprincip vad gäller miljörisker, initiativ för att stärka ett större miljömedvetande, utveckling av miljövänlig teknik samt antikorruption.
  • SBB ställer sig bakom Parisavtalet, de globala målen i Agenda 2030, uppmärksammar de risker som klimatförändringarna medför och betraktar klimatfrågan som vår tids stora utmaning. SBB:s har som mål att minska klimatpåverkan med 750 ton CO2e per år. Målet har justerats upp från 400 ton CO2 per år för att ta hänsyn till förvärvet av Hemfosa.
  • SBB lokaliserar sina förvärv i närhet till spårbunden trafik. Alla SBB:s utvecklingsområden ligger inom utpekade kommunikationsnära lägen.
  • SBB ska vara en finansiellt stabil affärspartner för att främja en hållbar relation med aktieägare, hyresgäster och medarbetare.
  • En extern funktion för visselblåsare finns för att säkerställa affärsetiskt beteende
  • SBB ska inte använda material som klassas som miljöfarliga och sträva efter att använda material som är godkända av bedömningssystem t ex Sundahus, byggvarubedömningen, Basta.