Årsstämman, eller i förekommande fall, den extra bolagsstämman, är SBB:s högsta beslutade organ. Det är vid årsstämman eller den extra bolagsstämman som aktieägarna utövar sin rätt att besluta i Bolagets angelägenheter. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till Styrelsen och revisorerna. Årsstämman äger vanligen rum i april eller maj månad.

Kallelse till stämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Samtidigt med att kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande senast den dag som anges i kallelsen. Anmälan kan ske på olika sätt och så som anges i kallelsen. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar.