Årsstämman, eller i förekommande fall, den extra bolagsstämman, är SBB:s högsta beslutade organ. Det är vid årsstämman eller den extra bolagsstämman som aktieägarna utövar sin rätt att besluta i Bolagets angelägenheter. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till Styrelsen och revisorerna. Årsstämman äger vanligen rum i april eller maj månad. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran från aktieägare ska ha inkommit senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Kallelse till stämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Samtidigt med att kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande senast den dag som anges i kallelsen. Anmälan kan ske på olika sätt och så som anges i kallelsen. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar.