Revisorn ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Förutom kontakter med revisionsutskottet redovisar revisorn till styrelsen såväl revisionsplan för året som synpunkter på bokslut. Revisor utses av årsstämman varje år.

Valt revisionsbolag är Ernst & Young AB. Den auktoriserade revisorn Mikael Ikonen är huvudansvarig revisor.