Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgick per 31 augusti 2023 till 164 848 155,3 kr med ett kvotvärde på 0,1. Totala antalet registrerade aktier är 1 648 481 553. Antalet utestående aktier fördelas på 209 977 491 stamaktier av serie A (Serie A), 1 244 638 157 stamaktier av serie B (Serie B) och 193 865 905 stamaktier av serie D (Serie D). Varje Serie A aktie berättigar till en (1) röst. Varje Serie B och Serie D berättigar till en tiondels (1/10) röst.

Handel i bolagets aktier

Serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Aktiens kortnamn är SBB B. ISIN-kod är SE0009554454. En handelspost motsvarar en (1) aktie. Serie D handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Aktiens kortnamn är SBB D. ISIN-kod är SE0011844091. En handelspost motsvarar en (1) aktiepost. Likviditetsgarant åt Samhällsbyggnadsbolaget i syfte att verka för en tillfredsställande likviditet i handeln är ABG Sundal Collier.