Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgick per 30 juni 2021 till 161 208 775,6 kr med ett kvotvärde på 0,1. Totala antalet registrerade aktier är 1 612 087 756. Antalet utestående aktier fördelas på 209 977 491 stamaktier av serie A (Serie A), 1 208 244 360 stamaktier av serie B (Serie B), 193 865 905 stamaktier av serie D (Serie D) och 30 713 preferensaktier (Preferensaktie). Varje Serie A aktie berättigar till en (1) röst. Varje Serie B, Serie D respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst.

Handel i bolagets aktier

Serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Aktiens kortnamn är SBB B. ISIN-kod är SE0009554454. En handelspost motsvarar en (1) aktie. Serie D handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Aktiens kortnamn är SBB D. ISIN-kod är SE0011844091. En handelspost motsvarar en (1) aktiepost. Preferensaktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, Stockholm. Aktiens kortnamn är SBB PREF. ISIN-kod är SE0009580715. En handelspost motsvarar en (1) aktiepost. Certified adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.com). Likviditetsgarant åt Samhällsbyggnadsbolaget i syfte att verka för en tillfredsställande likviditet i handeln är ABG Sundal Collier.