SBBs övergripande mål är att förvärva, förvalta och utveckla fastigheter som skapar en hög riskjusterad avkastning för sina aktieägare.

  • Generera tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie A och B som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 15 procent per år
  • Generera en intjäning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 2 000 till 2 500 mkr per år över en femårsperiod
  • Belåningsgrad lägre än 50 procent, definierat som justerad skuld i relation till skuld plus eget kapital
  • Säkerställd belåningsgrad lägre än 30 procent
  • Räntetäckningsgrad om lägst 3,0 ggr
  • Uppnå en BBB+ rating på kort sikt, och A- på lång sikt