För att säkerställa en transparent, tillgänglig och enhetlig rapportering inom ESG har SBB beslutat att ansluta sig till ett flertal globala ramverk och standarder. Det ligger i SBB:s intresse att tillgodose sina intressenter med hållbarhetsdata som följer bästa möjliga standard. Några exempel på externa partnerskap och ramverk som SBB har anslutit sig till och/eller ställt sig bakom anges nedan:

  • UN Global Compact
  • Parisavtalet
  • De Globala Målen
  • GRI
  • EPRAs riktlinjer för hållbarhetsrapportering
  • CDP
  • TCFD:s rekommendationer
  • SGBC: Miljöcertifieringar av fastigheter
  • Green Bond Principles, Social Bond Principles, Sustainability Bond Guidelines, Green Loan Principles

SBB har som policy att alltid erbjuda lediga lägenheter via vår digitala uthyrningsplattform, där befintliga hyresgäster har företräde till lediga lägenheter inom hela beståndet. Handel med svartkontrakt är vanligt förekommande i Sverige, speciellt i Stockholmsområdet med långa kötider. SBB har rutiner för att motverka den typen av kontraktshandel. Vid uthyrning verifieras t ex den sökande via Bank-ID. SBB informerar alla sina hyresgäster om deras rättigheter och skyldigheter vid kontraktsskrivning. Under kontraktstiden har SBB en löpande dialog med hyresgäster där klagomål, synpunkter, förbättringsförslag mm hanteras för att bidra till en ökad trygghet och kundnöjdhet.

Område Framsteg och initiativ 2020

Bäst i klassen inom ESG

Minska koldioxidutsläpp orsakade av våra anställda Möjlighet till laddhybrid eller ren elbil genom tjänstebilspolicy. Möjligheten att arbeta lokalt och på distans minskar behovet av resor.
Involvera alla anställda i hållbar utveckling Insatser för att öka kännedomen om hållbarhetsfrågor i allmänhet och SBB:s hållbarhetsmål i synnerhet i samband med personalträffar och utbildningar.
Involvera alla anställda i bolagets mål och åtaganden Involvering genom erfarenhetsutbyten på utbildningstillfällen. Delaktighet sker också genom incitamentsprogram som alla anställda kan delta i.

Effektiv Governance

Styrelse med branschens bredaste och djupaste kompetens och erfarenhet Vartannat styrelsemöte har kompetenshöjande insatser på agendan, t ex vidareutbildning inom något av verksamhetens områden. Årlig utvärdering av styrelsen i samband med revision.
Sammansättning av styrelse 30 % kvinnliga ledamöter i styrelsen sedan 2018.
Process för nominering och val av styrelse Årsstämman 2020 beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2020 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. SBB följer svensk kod för bolagsstyrning.
Process för att hantera intressekonflikter SBB följer svensk kod för bolagsstyrning. Val av styrelse, ersättningsutskott och revisionsutskott sker i enlighet med koden.
Branschledande inom transparens i vår rapportering Delta i rapportering enligt branschledande standarder och ramverk: GRI, EPRA, CDP, SASB, etc.
Utvärdering av VD Styrelsen utvärderar bolagets VD årligen.
Hållbar leverantörskedja Alla leverantörer måste förstå, underteckna och följa vår uppförandekod och hållbarhetskod för leverantörer. Uppföljning av efterlevnad har påbörjats under 2020.

Etik och antikorruption

Oberoende styrelseledamöter 80 % oberoende styrelseledamöter sedan 2018.
Sprida kunskap om etik och antikorrupt beteende hos alla anställda Insatser för att öka kännedom om etik och antikorruption i samband med personalträffar och utbildningar. Under 2020 togs detta upp på 100 % av alla utbildningar.
Antal incidenter rapporterade till visselblåsarfunktion Inga incidenter rapporterade.
Noll korruption SBB tolererar inte någon form av korruption, bedrägeri, penningtvätt, skatteflykt, utpressning, bestickning eller olaglig finansiering av politiska organisationer och agerar kraftfullt för att förebygga och motverka detta. Inga fall av korruption har upptäckts under 2020.
Högriskmarknader SBB verkar inte i några högriskmarknader.
Lobbying SBB stödjer inte några politiska partier och deltar endast som medlemmar i etablerade och erkända branschorganisationer t ex fastighetsägarna, Sweden Green Building Council och Sveriges Allmännytta.

Innovation och digitalisering

Utveckla innovation och utveckla strategi för framtidsäkrat värdeskapande Flertal pilotprojekt inom förnybar energi, energiåtervinning och digital styrning och övervakning av fastigheters prestanda.
Utveckla våra fastigheter för en hög nivå av uppkoppling och styrning Energianvändning i alla våra fastigheter registreras online i vårt energiuppföljningssystem. Helt digitaliserad process för förmedling av hyreslägenheter.