För att säkerställa en transparent, tillgänglig och enhetlig rapportering inom ESG har SBB beslutat att ansluta sig till ett flertal globala ramverk och standarder. Det ligger i SBB:s intresse att tillgodose sina intressenter med hållbarhetsdata som följer bästa möjliga standard. Några exempel på externa partnerskap och ramverk som SBB har anslutit sig till och/eller ställt sig bakom anges nedan:

 • UN Global Compact
 • Parisavtalet
 • De Globala Målen
 • GRI
 • EPRAs riktlinjer för hållbarhetsrapportering
 • CDP
 • TCFD:s rekommendationer
 • SGBC: Miljöcertifieringar av fastigheter
 • Green Bond Principles, Social Bond Principles, Sustainability Bond Guidelines, Green Loan Principles

Ekonomisk Hållbarhet och Governance

SBB:s mål är att ha en god ekonomisk tillväxt vilket skapar förutsättningar för att investera i klimatet och den sociala miljön. Genom att vara lönsamma ges möjlighet att driva och utveckla hållbart förvaltande och byggande. SBB ska genom en låg finansiell och operationell risk och robust styrning leverera en stark riskjusterad värdetillväxt med stigande kassaflöden och en ökande utdelning till sina aktieägare. Alla anställda, samarbetspartners och leverantörer agerar affärsetiskt i linje med SBB:s uppförandekod. En ekonomiskt stabil hyresvärd med robust styrning medför en professionell fastighetsförvaltning och trygghet för hyresgästerna.

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR:

 • Investment grade rating BBB+ på kort sikt och A- på lång sikt
 • 100 procent hållbar finansiering
 • SBB ska klassificeras som grön aktie på Nasdaq Stockholm

 

Område Framsteg och initiativ 2020

Bäst i klassen inom ESG

Minska koldioxidutsläpp orsakade av våra anställda Möjlighet till laddhybrid eller ren elbil genom tjänstebilspolicy. Möjligheten att arbeta lokalt och på distans minskar behovet av resor.
Involvera alla anställda i hållbar utveckling Regionchefer har fått i uppdrag att sätta bonusmål kopplade till SBB:s hållbarhetsmål t. ex. minskad energianvändning och gröna hyresavtal. Insatser för att öka kännedomen om hållbarhetsfrågor i allmänhet och SBB:s hållbarhetsmål i synnerhet i samband med personalträffar och utbildningar.
Involvera alla anställda i bolagets mål och åtaganden Involvering genom erfarenhetsutbyten på utbildningstillfällen. Delaktighet sker också genom incitamentsprogram som alla anställda kan delta i.

Effektiv Governance

Styrelse med branschens
bredaste och djupaste
kompetens och erfarenhet
[GRI 103-2]
Vartannat styrelsemöte har kompetenshöjande insatser på agendan, t. ex. vidareutbildning inom något av verksamhetens områden. Styrelsen har ett hållbarhetsutskott med protokollförda möten i samband med samtliga ordinarie styrelsemöten, utskottet har sedan i år en extern ledamot med särskild kompetens och erfarenhet inom ESG. Årlig utvärdering av styrelsen i samband med revision.
Sammansättning av styrelse [Gov-Board] [GRI 102-22] 30 % kvinnliga ledamöter i styrelsen sedan 2018.
Process för nominering och val av styrelse [Gov-Selec]
[GRI 102-24]
Årsstämman 2020 beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2020 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. SBB följer svensk kod för bolagsstyrning.
Process för att hantera
intressekonflikter [Gov-COI.] [GRI 102-25]
SBB följer svensk kod för bolagsstyrning. Val av styrelse, ersättningsutskott och revisionsutskott sker i enlighet med koden, mer information finns i bolagsstyrningsrapporten.
Branschledande inom transparens i vår rapportering Delta i rapportering enligt branschledande standarder och ramverk: GRI, EPRA, CDP, SASB, etc.
Utvärdering av ledningen [GRI 103-3] Styrelsen utvärderar bolagets VD årligen.
Intern kontroll SBB följer COSO:s ramverk, bestående av fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information samt uppföljning. Detta säkerställer fördelning och delegering av ansvar, genomgång av bolagets risker, etablering av kontrollstrukturer och kontrollaktiviteter på alla nivåer i organisationen, systematisk information och kommunikation mellan berörda parter och intressenter samt uppföljning på alla nivåer i organisationen.
Kundvärde Bidra till effektivare förvaltning och frigöra kapital för SBB:s kunder. Senaste kundnöjdhetsundersökningen genomfördes 2019 och täcker ca 45 % av den nuvarande fastighetsportföljen. En ny undersökning planeras under 2021.
Hållbar leverantörskedja [GRI 102-9][GRI 308-1] [GRI 414-1] Alla leverantörer måste förstå, underteckna och följa SBB:s uppförandekod och hållbarhetskod för leverantörer. Uppföljning av efterlevnad har påbörjats under 2020 och kommer att fortsätta under 2021. Inga missförhållanden i leverantörskedjan tolereras av SBB. SBB arbetar i nära kontakt med lokala aktörer för både drift, underhåll och entreprenad. Förvaltningens lokalkännedom och upphandling av leverantörer gör det lättare att upptäcka och åtgärda eventuella missförhållanden jämfört med stora, centralt upphandlade kontrakt där upphandlaren
saknar direkt koppling till arbetsorten eller den som utför arbetet. För att möjliggöra överblick och underlätta uppföljning uppmanas förvaltningen att begränsa antalet upphandlade leverantörer.

Etik, antikorruption och säkerhet

Oberoende styrelseledamöter 80 % oberoende styrelseledamöter sedan 2018.
Sprida kunskap om etik och antikorrupt beteende hos alla anställda [GRI 205-2] SBB:s arbete för etik- och antikorrupt beteende beskrivs i Code of Conduct samt Bribery and Corruption Policy. Insatser för att öka kännedom om etik och antikorruption samt möjligheten till användande av visselblåsartjänsten görs i samband med alla personalträffar och utbildningar. Under 2020 togs detta upp på 100 procent av alla utbildningar.
Antal incidenter rapporterade till visselblåsarfunktion [GRI 205-3] Inga incidenter rapporterade.
Mänskliga Rättigheter Systematisk riskinventering och riskhantering görs med särskilt fokus på arbetsförhållanden, föreningsfrihet, rätt till kollektivavtal och diskriminering. Särskild vikt läggs vid riskgrupper inom branschen såsom migrantarbetare, tredjepartsleverantörer, kvinnor och lokalsamhällen.
Noll korruption SBB tolererar inte någon form av korruption, mutor, bedrägeri, penningtvätt, skatteflykt, utpressning, bestickning eller olaglig finansiering av politiska organisationer och agerar kraftfullt för att förebygga och motverka detta genom bland annat riskbedömningar och årliga utbildningar för samtliga anställda. SBB:s insiderpolicy syftar till att reducera risken för att insiderhandel och andra förbjudna handlingar sker. Insiderreglerna berör olika befattningar i olika grad, men alla medarbetare ska känna till och iaktta de bestämmelser som finns intagna i insiderpolicyn. Antikorruption ingår i samtliga utbildningar som genomförs för SBB:s anställda. Mer information finns i Bribery and Corruption Policy samt Code of Conduct. Inga fall av korruption har upptäckts under 2020.
Högriskmarknader SBB verkar inte i några högriskmarknader.
IT Säkerhet IT-säkerhet hos SBB regleras av en IT-Policy och en IT-Säkerhetspolicy. Incidenthantering regleras av en policy för IT-kris och incidenthanteringsprocess. IT-säkerheten utvärderas och uppdateras kontinuerligt av SBB:s IT-chef.
Lobbying SBB stödjer inte några politiska partier och deltar endast som medlemmar i etablerade och erkända branschorganisationer t. ex. fastighetsägarna, Sweden Green Building Council och Sveriges Allmännytta.

Ekonomisk hållbarhet

Kundvärde Bidra till effektivare förvaltning och frigöra kapital för SBB:s kunder.
Rating Nå en investement grade rating BBB+ på kort sikt och A- på lång sikt.
Hållbar finansiering Fortsatt tillväxt och utveckling av SBB:s gröna och sociala bestånd med finansiering och måluppfylland enligt SBB:s hållbara finansiella ramverk.
Risker och möjligheter Risker och möjligheter för verksamheten hanteras av huvudsakligen av SBB:s ledningsgrupp med stöd från styrelsen, SBB:s VD är ansvarig för att leda detta arbete. Risker och möjligheter inom bland annat teknologisk utveckling, konkurrenter, demografisk utveckling, klimat (fysiska, regulatoriska, övergångsrisker) hanteras. SBB:s ledningsgrupp och styrelse är sammansatt för att maximerad bredd och djup med experter inom en rad olika områden samt ledande branschexperter.

Innovation och digitalisering

Utveckla innovation och utveckla strategi för framtidssäkrat värdeskapande Flera initiativ har genomförts och planerats under året, bland annat energiåtervinning av spillvatten, pilotprojekt med en ny typ av solceller med integrerade batteripaket, utveckling av AI-verktyg för energiuppföljning.
Utveckla SBB:s fastigheter för en hög nivå av uppkoppling och styrning Energianvändning i alla SBB:s fastigheter registreras online i SBB:s energiuppföljningssystem. Helt digitaliserad process för förmedling av hyreslägenheter.