För att säkerställa en transparent, tillgänglig och enhetlig rapportering inom ESG har SBB beslutat att ansluta sig till ett flertal globala ramverk och standarder. Det ligger i SBB:s intresse att tillgodose sina intressenter med hållbarhetsdata som följer bästa möjliga standard. Några exempel på externa partnerskap och ramverk som SBB har anslutit sig till och/eller ställt sig bakom anges nedan:

 • UN Global Compact
 • Parisavtalet
 • De Globala Målen
 • GRI
 • EPRAs riktlinjer för hållbarhetsrapportering
 • CDP
 • TCFD:s rekommendationer
 • SGBC: Miljöcertifieringar av fastigheter
 • Green Bond Principles, Social Bond Principles, Sustainability Bond Guidelines, Green Loan Principles

Ekonomisk Hållbarhet och Governance

SBB:s mål är att ha en god ekonomisk tillväxt vilket skapar förutsättningar för att investera i klimatet och den sociala miljön. Genom att vara lönsamma ges möjlighet att driva och utveckla hållbart förvaltande och byggande. SBB ska genom en låg finansiell och operationell risk och robust styrning leverera en stark riskjusterad värdetillväxt med stigande kassaflöden och en ökande utdelning till sina aktieägare. Alla anställda, samarbetspartners och leverantörer agerar affärsetiskt i linje med SBB:s uppförandekod. En ekonomiskt stabil hyresvärd med robust styrning medför en professionell fastighetsförvaltning och trygghet för hyresgästerna.

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR:

 • Investment grade rating BBB+ på kort sikt och A- på lång sikt
 • 100 procent hållbar finansiering
 • SBB ska klassificeras som grön aktie på Nasdaq Stockholm