Aktiv förvaltning

SBB har en intern förvaltningsorganisation. Förvaltningen inom SBB har som fokus att utöver löpande underhåll även aktivt arbeta med värdeskapande utveckling i det befintliga beståndet. En hög överskottsgrad är ett av bolagets hållbarhetsmål och bolaget styr förvaltningsverksamheten med fokus på driftnetto. Det sker bland annat genom energibesparande investeringar.

Utöver att arbeta med traditionell fastighetsförvaltning arbetar SBB även med ytterligare värdeskapande aktiviteter; fastighetsutveckling, investeringar/renoveringar och affärsutveckling.

Fastighetsutveckling

SBB arbetar aktivt med fastighetsutveckling vilket innebär utveckling av byggrätter samt deltagande i fastighetsutvecklingsprojekt i joint ventures med för SBB begränsad genomföranderisk. Bolagets strategi är att cirka 10 procent av fastighetsbeståndet ska utgöras av fastighetssegmentet Övrigt, vilket innebär kassaflödesfastigheter med identifierad utvecklingspotential. Segmentet skall generera ett resultat om 250 – 400 mkr per år i genomsnitt över en konjunkturcykel. De fastigheter som SBB förvärvar inom segmentet Övrigt är kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential som fram till detaljplan och vidareutveckling genererar kassaflöde. Förvärven görs oftast off- market efter att SBB haft en dialog med respektive kommun för att säkerställa att fastigheten med närområde är prioriterad för kommande stadsutveckling.

Investeringar/renoveringar

Investeringar och renoveringar är en viktig del av SBB:s värdeskapande förvaltning. Med ett bedömt mål om 600 renoverade lägenheter per år och en bedömd renoveringskostnad om cirka 5 000 kr/kvm skapas cirka 300 mkr i ytterligare värde varje år baserat på driftnettoförbättringar med anledning av redan förhandlade renoveringshyror. Utöver dessa genereras värden genom renoveringar av och investeringar i samhällsfastigheter och totalt bedöms resultateffekten till 400 mkr årligen. Exempelvis så har SBB ett flertal LSS-boenden under pågående produktion.

Affärsutveckling

SBB arbetar aktivt med affärsutveckling och värdeskapande genom aktiv portföljförvaltning. Affärsutvecklingsteamet som leds av affärsutvecklingschef Oscar Lekander har genomfört transaktioner om närmare 100 mdkr i hela Norden sedan 2010 varav cirka hälften har varit med offentliga motparter. Sedan 2017 har SBB förvärvat och sålt fastigheter för ett totalt bruttovärde om cirka 40 mdkr.