Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. SBB:s arbete lokalt bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort, genom att vara den största nordiska aktören för social infrastruktur.

SBB engagerar kontinuerligt intressenter och lokalsamhällen i verksamheten. Intressentgrupperna inkluderar: hyresgäster, investerare, medarbetare, lokalsamhällen, leverantörer och finansiärer. SBB bemöter alla intressentgrupper med respekt och värdighet. Dialog sker i många olika forum, till exempel genom öppna samråd i detaljplaneprocessen, kontinuerlig kundkontakt i förvaltningsorganisationen, kapitalmarknadsdagar, medarbetarsamtal och frågeformulär. Under 2020 har ett omfattande arbete gjorts för att identifiera väsentliga hållbarhetsområden för SBB:s intressenter. Resultaten visar att hållbar stadsutveckling, direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, energianvändning i fastigheter samt förnybar energianvändning är särskilt viktiga frågor att fokusera på.

Utöver dessa fokusområden lovar SBB att upprätthålla det arbete som redan genomförs. SBB:s löfte är att alltid:

  • Agera etiskt, öppet och transparent
  • Främja mänskliga rättigheter
  • Främja arbetstagares rätt att organisera sig (ILO C87) och förhandla kollektivt (ILO C98)
  • Respektera och skydda arbetstagares representanter (ILO C135) och aktivt motverka diskriminering av arbetstagares representanter
  • Garantera fackförbundens rätt att effektivt utföra sitt arbete på SBB:s arbetsplatser
  • Sträva efter noll skador och tillbud på arbetsplatser och förebygga sjukfrånvaro.
  • Alltid aktivt motverka och aldrig delta i någon form av korruption, bedrägeri, penningtvätt, skatteflykt, utpressning, bestickning eller olaglig finansiering av politiska organisationer

Uppförandekoden, hållbarhetspolicyn, antikorruptionspolicyn och policyn för undvikande av skatteflykt ska vägleda medarbetarnas ansvarsfulla och etiska beteenden. Uppförandekoden är bland annat baserad på FN:s Global Compacts tio principer, inklusive mänskliga rättigheter och antikorruption. Där finns också riktlinjer för gåvor, representation, tillbörliga samt otillbörliga förmåner samt exempel på vad som anses vara mutor och vilka påföljder som är aktuella för brott mot dessa regelverk. Alla anställda och leverantörer är skyldiga att förstå, underteckna och efterleva dessa regelverk. Genomgång av dessa regelverk är obligatoriskt vid projektstart i alla större projekt. Sedan 2017 finns en extern visselblåsartjänst dit avvikelser gentemot dessa regelverk kan rapporteras. SBBs sårbarhet avseende risker för avsteg från dessa löften och interna regelverk bedöms och hanteras av ledningsgruppen i det ordinarie arbetet med riskhantering under ledning av VD.

I SBB:s marknader finns en lång och väletablerad tradition av respekt för avtal mellan arbetsmarknadens parter, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. SSB värdesätter den modellen och garanterar även respekt för mänskliga rättigheter, föreningsfrihet och ILO:s deklaration för grundläggande principer och rättigheter i arbetet. SBB är även anslutna till FN:s Global Compact.