Genom SBB:s ramverk för hållbar finansiering bidrar bolaget till betydande sociala värden genom social infrastruktur och stora minskningar av koldioxidutsläpp genom energieffektiva byggnader. SBB:s ramverk för hållbar finansiering är utformat i linje med Green Bond Principles, Social Bond Principles, Sustainability Bond Guidelines and Green Loan Principles. SBB har beställt och fått en oberoende utvärdering från ISS ESG, Institutional Shareholder Services, för ramverket och tillhörande styrdokument och rutiner för att bedöma den miljömässiga och sociala påverkan av projekten. Mot bakgrund av deras bedömning av projekttyper, styrdokument, mål och rapporteringsstandarder har SBB:s ramverk för hållbar finansiering bedömts ha signifikanta bidrag för de globala målen 3 ’God hälsa och välmående’, 4 ’God utbildning’, 10 ’Minskad ojämlikhet’ och 11 ’Hållbara städer och samhällen’. Det nya ramverket som publicerades i november 2020 ersätter tidigare versioner av gröna finansiella ramverk.

SBB har även erhållit en Green Evaluation med betyget E2 från Standard & Poor’s (S&P) i samband med att SBB emitterat sin första hållbara obligation på kapitalmarknaden i februari 2019. E2 är det näst högsta betyget och SBBs hållbara ramverk får ett högt betyg för styrning samt ett mycket högt betyg för ramverkets transparens, samtidigt som det totala betyget hämmas av att Sverige har en, relativt andra länder, högre andel förnyelsebar energi i sin energimix. Betygsskalan går från E1 till E4 och är baserat på tre urvalskriterier; transparens, styrning och minskad klimatpåverkan.