SBB:s utdelningspolicy innebär en målsättning att generera en stabilt ökande årlig utdelning.

Årsstämman 2023 beslutade att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat i enlighet med fastställd balansräkning och vad som anges i årsredovisningen.

Beslutet innebär att vinstutdelning lämnas till stamaktieägarna med 1,44 kronor per Stam A- och Stam B-aktie att delas ut månadsvis samt 2,00 kronor per Stam D-aktie att delas ut kvartalsvis.

Den 8 maj 2023 kommunicerade bolaget genom pressmeddelande avsikten att senarelägga de avstämningsdagar som infaller efter den extra bolagsstämman som hölls den 14 juni 2023.

Extra bolagsstämman den 14 juni 2023 bemyndigande styrelsen att fastställa avstämningsdagar för samtliga aktieslag i förhållande till utdelningen som beslutades av årsstämman 2023. Baserat på detta bemyndigande beslutade styrelsen den 21 juni 2023 att av årsstämman 2023 beslutad och ännu ej utbetald utdelning, för samtliga aktieslag, ska utbetalas vid en avstämningsdag och att sådan avstämningsdag för samtliga aktieslag ska vara den 28 juni 2024. Detta datum kan komma att ändras beroende på när årsstämman 2024 hålls då avstämningsdag för beslutad utdelning ska infalla innan årsstämman 2024.