SBB:s utdelningspolicy innebär en målsättning att generera en stabilt ökande årlig utdelning.

Årsstämman 2022 beslutade om vinstutdelning till stamaktieägarna med 1.32 kr per Stam A och Stam B-aktie samt 2 kr per Stam D-aktie. Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i tolv (12) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i varje kalendermånad. Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av Serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

Vinstutdelning på stamaktier

Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:

  • Stamaktier av serie A och B har rätt till samma utdelning per aktie.
  • Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år.

Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger två (2) kronor ska utdelningsbegränsningen om två (2) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två (2) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två (2) kronor.

Utdelningen på samtliga D-aktier = 5 x  (utdelning A-aktie x antal A-aktier + utdelning B-aktie x antal B-aktier). Detta belopp ska delas på antalet D-aktier, DOCK högst 2 kr/D-aktie och år.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning, i fyra (4) lika stora delbetalningar, eller i tolv (12) lika stora delbetalningar. För fyra delbetalningar ska avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars. För tolv delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista vardagen i varje kalendermånad.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.