SBB förvaltar, förvärvar och utvecklar fastigheter för viktiga samhällsfunktioner i områden med en långsiktig utvecklingspotential. Stora investeringar görs för att rusta upp och utveckla beståndet i form av renoveringar av lägenheter, lokaler, gemensamma utrymmen och fasader. Även utemiljöer såsom lekparker och grönytor rustas upp och ny utebelysning tillförs för att få bort mörka och otrygga platser samt bidra till ökad biologisk mångfald. Miljön och bostaden blir mer trivsam för den enskilde och området som helhet blir tryggare. I en del områden där SBB har sitt fastighetsbestånd är trygghetsfrågan ett prioriterat fokusområde. Därför är en viktig del av affärsmodellen att göra investeringar i att förbättra områdenas sociala förutsättningar och på så sätt bidra till en positiv och socialt hållbar utveckling. Detta görs bland annat genom att skapa meningsfulla aktiviteter för ungdomar boende i områdena samt genom samarbetsprojekt med lokala organisationer som på olika sätt arbetar med att förbättra den sociala miljön.

Grundläggande för verksamheten är att löpande utveckla fastigheterna och boendemiljön, vilket leder till trivsel och trygghet samt en positiv platsidentitet. Som långsiktig fastighetsförvaltare är det självklart att arbeta med social hållbarhet och motverka marginalisering i de områden vi är verksamma.

Risker och möjligheter relaterade till social hållbarhet, till exempel arbetsförhållanden i leverantörskedjan, trygghet fastighetsbeståndet mm, hanteras av ledningsgruppen. VD ansvarar för hantering av dessa risker som ingår i ledningsgruppens ordinarie riskhantering.

 

 

 

 

Område Framsteg och initiativ 2020

Ledande inom social infrastruktur

Sociala värden i kärnan av vår affär Inventering av sociala värden i SBB:s produktportfölj har inventerats och integrerats i SBB:s finansiella rapportering under 2020. Detaljerad information finns i den finansiella rapporteringen i kvartalsrapporter och årsredovisning. 98 procent av SBB:s hyresintäkter kommer från social infrastruktur. SBB:s affär bygger på förståelse för- och utveckling i linje med den långsiktiga demografiska utvecklingen, SBB:s VD och grundare Ilija Batljan är en expert inom området med en doktorsexamen inom demografi och planering för äldrevård.
Sociala obligationer Samhällsnyttan i SBB:s affärsmodell har demonstrerats genom att SBB har emitterat världens största sociala företagsobligation under 2020. Ett nytt hållbart finansiellt ramverk har utvecklats under 2020. Det hållbara finansiella ramverket redovisar en definition för bolaget sociala tillgågar inom kategorierina ”Affordable housing” ”Health care facilities” och ”Access to essential services”. Tillgångarnas bidrag till de globala målen har tredjepartsgranskats och har bedömts ge ett betydande bidrag till de globala målen 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning och 10. Minskad ojämlikhet.

Ansvarsfullt företagande

Hälsa och säkerhet i SBB:s tillgångar [H&S-Asset] [H&SComp]
[GRI-416-1]
SBB:s ansvar för hälsa och säkerhet sträcker sig över alla SBB:s tillgångar och arbetsplatser inklusive byggarbetsplatser. Skyddsronder genomförs regelbundet på egna och entreprenörers arbetsplatser där risker inventeras, bedöms och åtgärdas.
Utveckling av lokalsamhällen
och dialog [Comty-Eng]
SBB utvecklar lokalsamhällen med ett helhetsperspektiv på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. SBB har en lokalt förankrad förvaltningsorganisation som har en nära kontakt med sina kunder. Analyser av risker och möjlighet görs. Dialog med kommun och invånare är en obligatorisk del av SBB:s detaljplaneprocesser. Projektspecifika förutsättningar och krav. ex. lokala målsättningar, ekosystem, ljudmiljö mm tas om hand och integreras i den fortsatta projektutvecklingen.
Inomhusmiljö och
tillgänglighet
Hälsosamma inomhusmiljöer är av högsta vikt för SBB. Alla nytillträdda fastigheter miljöinventeras och dessa inventeringar uppdateras med max tio års mellanrum. Bland annat inventeras förekomst av asbest, radon, PCB samt energianvändning, saneringar av hälso- och miljöfarliga ämnen (bland annat asbest) genomfördes i 86 procent av de 695 lägenhetsrenoveringar som genomfördes under 2020. SBB
ställer höga krav på tillgänglighet i alla sina nybyggda fastigheter och genomför insatser för ökad tillgänglighet i sina ombyggnationer. SBB äger och förvaltar lägenheter som även personer med mindre ekonomiska resurser kan hyra. Kundnöjdheten undersöks genom tät dialog med den lokalt förankrade förvaltningen, en större kundnöjdhetsundersökning planeras under 2021.
Antal sommarjobbare
i SBB:s bostadsområden
134
Stöd till människor på flykt SBB har bidragit till UNHCR med 10 Better Shelter flyktinghem och 100 tält för att förbättra boendesituationen för människor på flykt.
Antal olycksfall på
arbetsplatsen
0 – Alla tillbud och skador som sker i organisationen rapporteras till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket samt till AFA försäkring.
Stöd läxhjälpen och
Mentor Sverige
SBB sponsrar Läxhjälpen med 15 platser i årskurs 7–9 på Guldhedsskolan i Göteborg. SBB är även medlem i Mentor Sverige.