SBB förvaltar, förvärvar och utvecklar fastigheter för viktiga samhällsfunktioner i områden med en långsiktig utvecklingspotential. Stora investeringar görs för att rusta upp och utveckla beståndet i form av renoveringar av lägenheter, lokaler, gemensamma utrymmen och fasader. Även utemiljöer såsom lekparker och grönytor rustas upp och ny utebelysning tillförs för att få bort mörka och otrygga platser samt bidra till ökad biologisk mångfald. Miljön och bostaden blir mer trivsam för den enskilde och området som helhet blir tryggare. I en del områden där SBB har sitt fastighetsbestånd är trygghetsfrågan ett prioriterat fokusområde. Därför är en viktig del av affärsmodellen att göra investeringar i att förbättra områdenas sociala förutsättningar och på så sätt bidra till en positiv och socialt hållbar utveckling. Detta görs bland annat genom att skapa meningsfulla aktiviteter för ungdomar boende i områdena samt genom samarbetsprojekt med lokala organisationer som på olika sätt arbetar med att förbättra den sociala miljön.

Grundläggande för verksamheten är att löpande utveckla fastigheterna och boendemiljön, vilket leder till trivsel och trygghet samt en positiv platsidentitet. Som långsiktig fastighetsförvaltare är det självklart att arbeta med social hållbarhet och motverka marginalisering i de områden vi är verksamma.

Risker och möjligheter relaterade till social hållbarhet, till exempel arbetsförhållanden i leverantörskedjan, trygghet fastighetsbeståndet mm, hanteras av ledningsgruppen. VD ansvarar för hantering av dessa risker som ingår i ledningsgruppens ordinarie riskhantering.

 

Område Framsteg och initiativ 2020

Ledande inom social infrastruktur

Sociala värden i kärnan av vår affär Inventering av sociala värden i vår produktportfölj har inventerats och integrerats i vår finansiella rapportering under 2020. Detaljerad information finns i den finansiella rapporteringen i kvartalsrapporter och årsredovisning. 98 % av våra hyresintäkter kommer från social infrastruktur.
Sociala obligationer Samhällsnyttan i vår affärsmodell har demonstrerats genom att vi har emitterat världens största sociala företagsobligation under 2020. Ett nytt hållbart finansiellt ramverk har utvecklats under 2020.

Ansvarsfullt företagande

Hälsa och säkerhet i våra tillgångar Vårt ansvar för hälsa och säkerhet sträcker sig över alla våra tillgångar och arbetsplatser inklusive byggarbetsplatser. Skyddsronder genomförs regelbundet på egna och entreprenörers arbetsplatser där risker inventeras, bedöms och åtgärdas.
Utveckling av lokalsamhällen och dialog Vi utvecklar lokalsamhällen med ett helhetsperspektiv på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Analyser av risker och möjlighet görs. Dialog med kommun och invånare är en obligatorisk del av våra detaljplaneprocesser.
Antal sommarjobbare i våra bostadsområden 134
Antal Better Shelter Flyktinghem 10
Antal olycksfall på arbetsplatsen 0
Mentor Sverige

SBB är medlem i Mentor Sverige